วิสัยทัศน์: อนุรักษ์ทรัพยากรในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบโดยการมีส่วนร่วม
                              ให้อำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน 
                                     
เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

 

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑

(ปราจีนบุรี) ได้ที่

 

๑) ร้องเรียนผ่านทาง Web Site กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ที่ www.dnp.go.th/complain/index.asp

๒) ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. ๑๔๒ ปณจ. จตุจักร หรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๓) E-mail : Adminparo1@hotmail.com

๔) ทาง Facebook สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)

๕) โทรศัพท์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ๐-๓๗๒๑-๑๑๔๐

๖) ทางโทรสารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ๐-๓๗๒๑-๑๓๔๐

๗) กล่องรับข้อร้องเรียนที่ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) จัดไว้ให้

๘) เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) เลขที่ ๔๙๘/๑ ถนนหน้าเมือง

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)