วิสัยทัศน์: อนุรักษ์ทรัพยากรในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบโดยการมีส่วนร่วมให้อำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน                                      

เกี่ยวกับหน่วยงาน
 


Homepage
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร         
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภาคสนาม
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
 
 

 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
  กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัดกรม
                อุทยานแ่ห่งชาติฯ
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สมาชิกสหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ

 
 
ส่วนราชการไทย
  รัฐบาลไทย
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานตรวจเงิน
                แผ่นดิน
สำนักงาน ป.ป.ช.
จังหวัด
ศูนย์ข้อมูลกลางสั่ง
                ซื้อสั่งจ้างภาึครัฐ
โครงการลดการใช้
                 พลังงานภาครัฐ
ศูนย์ข่าวและเตือน
                ภัยสิ่งแวดล้อมฯ
การพัฒนาสมรรถนะ
                สู่มืออาชีพฯ

GFMIS
PMQA 
 
 
ลิ้งค์เว็บไซต์
  Google.com
Hotmail.com
Yahoo.com
Sanook.com
Panthip.com
Thaimail
IT-Guides
Com-th.net
Thaiware.com
Login.co.th
ศูนย์รวมธรรมฯ
Voice of America

 
 
Website counter ;
เริ่มเมื่อ 30/11/2553

 

ติดต่อสอบถาม

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน ชื่อ-สกุล ทีทำงาน มือถือ e-mail address
1 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ 1 นายธนโรจน์ โพธิสาโร 0-3721-1140 ต่อ 101 Paro1@dnp.go.th
หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักฯ นายวิเชียร มุตติศานต์ 0-3721-1140 ต่อ 205
Fax.037-211-340
หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักฯ   0-3721-1140 ต่อ 205
Fax.037-211-340
087-533-3115
2 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นายสุชาติ เขมวิรัตน์ 0-3721-1140 ต่อ 200 086-544-6608 dnpparo1@hotmail.com
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป นายศิริ เจิดจง 0-3721-1140 ต่อ 208
หน.งานธุรการ 0-3721-1140 ต่อ 106
หน.งานการเจ้าหน้าที่ 0-3721-1140 ต่อ 106 081-945-2006
ประจำฝ่ายฯ นายประกอบ นพกาศ
ประจำฝ่ายฯ นายสิทธิศักดิ์ ภู่เนตร 0-3721-1140 ต่อ 207
ประจำฝ่ายฯ นายทองค้ำ เจริญศิลป์
ประจำฝ่ายฯ นายมานะ เกิดมณี
ประจำฝ่ายฯ นายอดิศร รักษาสัตย์
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี นางสุวิมล พรหมประสิทธิ์ 0-3721-1140 ต่อ 201 081-781-7875
นางสาวมริศรา ศรีมงคล
นางสาวอัครภา เออไชยา
ประจำงานการเงินและบัญชี นางโสภิศ โสดาวงษ์
หน.งานจัดทำบัญชีฯ น.ส.วรรภา พรสิงห์ 089-209-7808
หน.งานตรวจสอบ นางทัศนีย์ รุ่มรวย 081-864-6328
ประจำงานตรวจสอบ นางสมพิศ จอมพระ
ประจำงานตรวจสอบ นางณพร เคลือบคลาย
งานควบคุม GFMIS น.ส.ธิดาตะวัน แนมขุนทด 0-3721-1140 ต่อ 206 085-813-5050
ประจำงานควบคุม GFMIS
หน.งานงบประมาณ น.ส.รุ่งทิวา กิจเจริญนันท์เชาว์ 086-613-7336
ประจำงานงบประมาณ น.ส.ขนิษฐา รักษาสัตย์ 089-445-533
ประจำงานงบประมาณ นางวะยุลี แสงสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ นายทวีป ล้อมวงษ์ 0-3721-1140 ต่อ 215
เจ้าหน้าที่พัสดุ นายจำรูญ ศรีเชียงสา 0-3721-1140 ต่อ 125 086-849-0796
หน.ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล 0-3721-1140 ต่อ 100
Fax.037-211-340
081-440-6983
ประจำฝ่ายแผนฯ น.ส.เพชรมณี บำเพ็ญ 0-3721-1140 ต่อ 204 087-533-3115
หน.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายอุดม คำจันทึก 0-3721-1140 ต่อ 211 081-864-1100 udomtwok@hotmail.com
ผช.หน.ฝ่ายเทคโนโลยีฯ นายจำรูญ ศรีเชียงสา 0-3721-1140 ต่อ 211
3 ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นายสมพงษ์ กรทอง 0-3721-1140 ต่อ 300
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป นางธาริกา ธุดงค์ 0-3721-1140 ต่อ 300
ประจำฝ่ายฯ นางสาวฐิติมา เรศสุข 0-3721-1140 ต่อ 300
ประจำฝ่ายฯ นายประดิษฐ์ บุญโชติ 0-3721-1140 ต่อ 300
ประจำฝ่ายฯ นางอิงอร สมบูรณ์ศักดิ์ 0-3721-1140 ต่อ 300
หน.ฝ่ายป้องกัน คดีและของกลาง นายบรรพต สุกสี 0-3721-1140 ต่อ 300  
ประจำฝ่ายฯ นายศุภดิตถ์ พวงธรรม 0-3721-1140 ต่อ 300  
ประจำฝ่ายฯ นายเสกสรรค์ รักษาสัตย์ 0-3721-1140 ต่อ 300
ประจำฝ่ายฯ นายสนใจ เสี้ยวเส็ง 0-3721-1140 ต่อ 300
ประจำฝ่ายฯ นายสมบัติ อยู่เพ็ชร 0-3721-1140 ต่อ 300
ประจำฝ่ายฯ นายวรรณชัย บุญสิทธิ์ 0-3721-1140 ต่อ 300
ประจำฝ่ายฯ นายศุภดิตย์ พ่วงธรรม 0-3721-1140 ต่อ 300
4 ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นายพัฒนพงษ์ สุขสมอรรถ 0-3721-1140 ต่อ 350
หน.ฝ่ายอำนวยการ นายนรินทร์ สุขสาขา 0-3721-1140 ต่อ 350 081-295-0508
ประจำฝ่ายฯ นางลัดดาวัลย์ อินทะ 0-3721-1140 ต่อ 350
ประจำฝ่ายฯ นางสาวขวัญใจ เครือม่วง 0-3721-1140 ต่อ 350
หน.ฝ่ายวิชาการและแผน นายนรินทร์ สุขสาขา 0-3721-1140 ต่อ 350 081-295-0508
หน.ฝ่ายปฏิบัติการ นายจรัส สิงหเดชา 0-3721-1140 ต่อ 350 085-811-6686
5 ผอ.ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ นายชาตรี ผดุงพงษ์ 0-3721-1140 ต่อ 500
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-3721-1140 ต่อ 501
ประจำฝ่ายฯ นายสถาพร ธีระวัฒน์ 0-3721-1140 ต่อ 501
ประจำฝ่ายฯ น.ส.ศศิกานต์ บุญเมือง 0-3721-1140 ต่อ 501
ประจำฝ่ายฯ นายสำราญ พึ่งสม 0-3721-1140 ต่อ 501
หน.ฝ่ายฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ นายสมยศ ไชยวงษ์ 0-3721-1140 ต่อ 501
ประจำฝ่ายฯ นายธนารักษ์ ประภักดี 0-3721-1140 ต่อ 501
ประจำฝ่ายฯ นางสุธาทิพย์ เถาว์ทวีย์ 0-3721-1140 ต่อ 501
หน.ฝ่ายจัดการชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์
และสำรวจรังวัด
นายศักดิ์ณรงค์ เหมธานินทร์ 0-3721-1140 ต่อ 501 089-176-5338
ประจำฝ่ายฯ นายอัครพงษ์ บรรจงการ 0-3721-1140 ต่อ 123 083-685-1603
ประจำฝ่ายฯ นายชัยยุทธ แสงหิรัญ 0-3721-1140 ต่อ 123 081-762-3376
หน.ฝ่ายแผนงานและประเมินผล 0-3721-1140 ต่อ 123 081-781-0124
6 ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ 0-32721-1140 ต่อ 700
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป นายธนิศ ศิริพานิช 0-32721-1140 ต่อ 700
ประจำฝ่ายฯ นายเทิดไท กีฏามระ 0-32721-1140 ต่อ 700 080-565-1599
ประจำฝ่ายฯ 0-32721-1140 ต่อ 700 087-243-1229
ประจำฝ่ายฯ นางสาวนิศารัตน์ ประเสริฐศรี 0-32721-1140 ต่อ 700
ประจำฝ่ายฯ นางสาวอารียา เส็งประเสริฐ 0-32721-1140 ต่อ 700
ประจำฝ่ายฯ นางสาวเนาวรัตน์ ประเสริฐศรี 0-32721-1140 ต่อ 700
หน.ฝ่ายจัดการทรัพยากรในพื้นที่อุทยาน 0-32721-1140 ต่อ 700 081-862-9925
ประจำฝ่ายฯ 0-32721-1140 ต่อ 700 085-290-6506
ประจำฝ่ายฯ นายศิริวัฒน์ สีโม้ 0-32721-1140 ต่อ 700 081-761-2905
หน.ฝ่ายนันทนาการ 0-32721-1140 ต่อ 700 081-863-0489
ประจำฝ่ายฯ นายชูชีพ เรืองศรี 0-32721-1140 ต่อ 700 081-940-7322
ประจำฝ่ายฯ นายมนตรี จันทมิฬ 0-32721-1140 ต่อ 700 089-931-1076
หน.ฝ่ายพัฒนาอุทยานแห่งชาติ นายสายชล โพธิ์ศิริ 0-32721-1140 ต่อ 700 081-762-4739
ประจำฝ่ายฯ 0-32721-1140 ต่อ 700
ประจำฝ่ายฯ 0-32721-1140 ต่อ 700 081-377-7866
7 ผอ.การส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายสมศักดิ์ ดอกไม้ 0-3721-1140 ต่อ 600 086-282-8585
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป 0-3721-1140 ต่อ 600 081-861-8201
ประจำฝ่ายฯ นายณรงค์ วงศ์บำหรุ 0-3721-1140 ต่อ 600 081-169-2923
ประจำฝ่ายฯ นางคนึงนิด วงศ์บำหรุ 0-3721-1140 ต่อ 600
ประจำฝ่ายฯ นางสาวสุวิมล อำนวยสมบัติ 0-3721-1140 ต่อ 600
หน.ฝ่ายวิชาการ 0-3721-1140 ต่อ 600
ประจำฝ่ายฯ นายนิรุต อินทะ 0-3721-1140 ต่อ 600
ประจำฝ่ายฯ นายวิโรจน์ ยืนทน 0-3721-1140 ต่อ 600
หน.ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร นายศิโรตน์ ไชยวงศ์ 0-3721-1140 ต่อ 600 081-865-2701
ประจำฝ่ายฯ นายทวีป ล้อมวงษ์ 0-3721-1140 ต่อ 600 081-996-2925
ประจำฝ่ายฯ นางสาวสุรีพร ยอดมณี 0-3721-1140 ต่อ 600
ประจำฝ่ายฯ นายสุภัทร์ อินทร์เจริญ 0-3721-1140 ต่อ 600
ประจำฝ่ายฯ นายอำนาจ มาประสพ 0-3721-1140 ต่อ 600
หน.ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ 0-3721-1140 ต่อ 600 089-970-3794
ผช.หน.ฝ่ายฯ นายกรศุภโชค วิริยะ 0-3721-1140 ต่อ 600 086-393-7394
8 ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ นายไพโรจน์ ปานสมุทร์ 0-3721-1140 ต่อ 800 089-824-2599
หน.ฝ่ายอำนวยการ 0-3721-1140 ต่อ 801 081-922-2086
ประจำฝ่ายฯ นายสมฤกษ์ ศุภมิตรกฤษณา 0-3721-1140 ต่อ 801 081-723-0331
ประจำฝ่ายฯ นางศรีสุดา สุขทวี 0-3721-1140 ต่อ 801
หน.ฝ่ายจัดการทรัพยากรต้นน้ำ 0-3721-1140 ต่อ 801 081-638-0175
9 หน.กลุ่มงานวิชาการ นางอนุชยา ชำนาญคิด 0-3721-1140 ต่อ 400
หน.ฝ่ายอำนวยการ นายศักดา กลิ่นเกษร 0-3721-1140 ต่อ 400 086-125-7195
ประจำฝ่าย น.ส.หทัยกาญจน์ ศุภพรโอฬาร 0-3721-1140 ต่อ 400
หน.ฝ่ายพฤกษศาสตร์ป่าไม้ นางสาวพรจันทร์ บุษบา 0-3721-1140 ต่อ 400
ประจำฝ่ายฯ นายสุคิด เรืองเรื่อ 0-3721-1140 ต่อ 400
หน.ฝ่ายศึกษาวิจัยและพัฒนาฯ นายวิเชียร มุตติศานต์ 0-3721-1140 ต่อ 400 083-121-8644
       
10 หน.กลุ่มกฎหมาย นายภาณุ จูงสาย 0-3721-1140 ต่อ 213 081-945-4752
         
11 ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ นายอุดมพันธ์ อินทรโยธา 0-3721-1140 ต่อ 150
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป   0-3721-1140 ต่อ 150
ประจำฝ่ายฯ นางสาวสายธาร เคนแย้ม 0-3721-1140 ต่อ 150
ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล 0-3721-1140 ต่อ 150
ประจำฝ่ายฯ
นางสาวรุ่งทิวา เจริญพงษ์
0-3721-1140 ต่อ 119
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร.037-211-140, แฟกซ์.037-211-340
: email_address:dnpparo1@hotmail.com
 

 Link To


จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211-140 ,037-200797 เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 100