วิสัยทัศน์: อนุรักษ์ทรัพยากรในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบโดยการมีส่วนร่วมให้อำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน                                      

เกี่ยวกับหน่วยงาน
 


Homepage
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร         
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภาคสนาม
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
หน่วยงานเกี่ยวข้อง
  กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัดกรม
                อุทยานแ่ห่งชาติฯ
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สมาชิกสหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ

 
 
ส่วนราชการไทย
  รัฐบาลไทย
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานตรวจเงิน
                แผ่นดิน
สำนักงาน ป.ป.ช.
จังหวัด
ศูนย์ข้อมูลกลางสั่ง
                ซื้อสั่งจ้างภาึครัฐ
โครงการลดการใช้
                 พลังงานภาครัฐ
ศูนย์ข่าวและเตือน
                ภัยสิ่งแวดล้อมฯ
การพัฒนาสมรรถนะ
                สู่มืออาชีพฯ

GFMIS
PMQA 
 
 
ลิ้งค์เว็บไซต์
  Google.com
Hotmail.com
Yahoo.com
Sanook.com
Panthip.com
Thaimail
IT-Guides
Com-th.net
Thaiware.com
Login.co.th
ศูนย์รวมธรรมฯ
Voice of America

 
 
Website counter ;
เริ่มเมื่อ 30/11/2553

 

อีเมล์ของเจ้าหน้าที่

ลำดับที่
หน่วยงานภายใน
อีเมล์ที่ใช้
สำนักฯสาขาสระบุรี parob1@dnp.go.th, dnpparob1@hotmail.com
1
ส่วนอำนวยการ adminparo1@dnp.go.th, adminparo1@hotmail.com
2
กลุ่มงานวิชาการ frsparo1@dnp.go.th
3
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ plantparo1@dnp.go.th
4
ส่วนอุทยานแห่งชาติ parkparo1@dnp.go.th, dnp_111@hotmail.com
5
ส่วนปฏิบัติการและป้องกันไฟป่า fireparo1@dnp.go.th
6
ส่วนจัดการต้น้ำ nuntawong@dnp.go.th
ลำดับที่
หน่วยงานภาคสนาม
อีเมล์ที่ใช้
1
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ky_kynp@hotmail.com
2
อุทยานแห่งชาติทับลาน thaplannp@hotmail.com
3
อุทยานแห่งชาติปางสีดา pangsida@live.com
4
อุทยานแห่งชาติตาพระยา weeracghon_tp@hotmail.com
5
อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย saonoi7@hotmail.com
6
อุทยานแห่งชาติสามหลั่น samlan2008@hotmail.com
7
ศูนย์ฝึกอบรมเขาใหญ่ trainingcenter2@hotmail.com

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล(ผู้ขอใช้) ตำแหน่ง ส่วน/กลุ่ม E-mail address
1 นายภาณุ จูงสาย เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน กลุ่มงานกฎหมาย lawparo1@dnp.go.th
2 นางอนุชยา ชำนาญคิด นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิชาการ anuchaya44@dnp.go.th
3 นายศักดา กลิ่นเกษร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กลุ่มงานวิชาการ sakda_kl@dnp.go.th
4 นายวิเชียร มุตติศานต์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กลุ่มงานวิชาการ muttisan49@dnp.go.th
5 น.ส.พรจันทร์ บุษบา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการ pbusaba@dnp.go.th
6 น.ส.หทัยกาญจน์ ศุภพรโอฬาร พนักงานราชการ กลุ่มงานวิชาการ hataikan_aom@dnp.go.th
7 นางสุทธิพันธ์ เขียวอ่อน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กลุ่มประสานงานโครงการ
พระราชดำริ
khiao-on@dnp.go.th
8 น.ส.รุ่งทิวา เจริญพงษ์ พนักงานจ้างเหมา กลุ่มประสานงานโครงการฯ rungthiwa_ch@dnp.go.th
9 น.ส.สายธาร เคนแย้ม พนักงานจ้างเหมา กลุ่มประสานงานโครงการฯ saithan_ken@dnp.go.th
10 น.ส.สุมนา พันธุมะเกียรติ พนักงานจ้างเหมา กลุ่มประสานงานโครงการฯ sumana_pun@dnp.go.th
11 นายสมเจตน์ จันทนา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กลุ่มประสานงานโครงการฯ tontanee_61@dnp.go.th
12 นายสมศักดิ์ ช่อประดับ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส กลุ่มประสานงานโครงการฯ skcpd@dnp.go.th
13 นายวัชรพงษ์ ศรลัมพ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน กลุ่มประสานงานโครงการฯ vacharapong@dnp.go.th
14 นายชำนาญ นิลเลิศ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า chumnan49@dnp.go.th
15 นายวัชระ ตันบรรลือสุข เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า warchara32@dnp.go.th
16 นายจรัส สิงหเดชา เจ้าพนั้กงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า charat99@dnp.go.th
17 นายวรรณชัย รักมิตร นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า wannachai_62@dnp.go.th
18 นายอุดมคำจึนทึก นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กลุ่มงานวิชาการ udom2k@dnp.go.th

 Link To


จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 100