วิสัยทัศน์: อนุรักษ์ทรัพยากรในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบโดยการมีส่วนร่วมให้อำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน                                      

เกี่ยวกับหน่วยงาน
 


Homepage
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร         
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภาคสนาม
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
หน่วยงานเกี่ยวข้อง
  กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ

 
 
ส่วนราชการไทย
  รัฐบาลไทย
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
สตง.
สำนักงาน ป.ป.ช.
จังหวัด
สั่งซื้อสั่งจ้างภาครัฐ
โครงการลดการใช้
                 พลังงานภาครัฐ
ศูนย์ข่าวและเตือน
                ภัยสิ่งแวดล้อมฯ
การพัฒนาสมรรถนะ
                สู่มืออาชีพฯ

GFMIS
PMQA 
 
 
ลิ้งค์เว็บไซต์
 
Look Forest Gruop
Google.com
Hotmail.com
Yahoo.com
Sanook.com
Panthip.com
Thaimail
IT-Guides
Com-th.net
Thaiware.com
Login.co.th
ศูนย์รวมธรรมฯ
Voice of America

 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

 

PMQA       องค์ความรู้ของหน่วยงาน

ระบบ GFMIS คืออะไร

GFMIS คือ โครงการเปลี่ยนแปลงการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งย่อมาจาก

Government Fiscal Management Information System ซึ่งโครงการนี้เริ่มมาจากการที่รัฐบาล

มีนโยบายดำเนินการโครงการปรับปรุงการบริหารงานการคลังภาครัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการทำงาน ด้านการบริหารงานการคลังของภาครัฐ .. ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานไปเป็น การเน้น ผลผลิต ผลลัพธ์และเป้าหมายของการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถแปลงนโยบาย และวิสัยทัศน์ของรัฐ สู่การปฏิบัติได้จริง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล.. สามารถตอบสนองต่อการบริหารประเทศที่ยึดประชาชน เป็นศูนย์กลาง. . พร้อมกับเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน“ สร้างและดำเนินการจัดทำ ระบบหลัก ด้านการเงินการคลังภาครัฐ (Core Function) ที่รองรับการบริหารงบประมาณ การบริหารการคลัง และบัญชีหลัก ที่ครอบคลุม การเงินการคลังเป็นระบบเดียว เชื่อมโยงอย่างบูรณาการ ครบวงจร สามารถรวบรวมข้อมูลด้านการเงินการคลังพันธกิจ และการบริหาร งบประมาณ รายรับรายจ่าย เงินนอกงบประมาณ การกู้ยืมและการบริหารฐานะเงินคงคลัง ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา (Online Real-time) ระบบนี้เป็นการปฏิรูปการบริหารงานในแนวทาง . รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ...e-Government ในส่วนของ e -Fiscal& Finance)”

ระบบ GFMIS นี้ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 โดยให้ส่วนราชการส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมกับ

โครงการ และนำมาปฏิบัติงาน โดยเริ่มแรกให้ทำลักษณะคู่ขนาน คือทำตามระบบเดิม และระบบ GFMIS ควบคู่กันไป และมายกเลิกระบบคู่ขนาน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 และใช้ระบบนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพรวม และกระบวนงานของ GFMIS

( ขอใช้ – ผูกพัน – เบิกจ่าย )
- ระบบงบประมาณ
- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ระบบรับและนำส่ง
- ระบบเบิกจ่ายเงิน
- ระบบสินทรัพย์ถาวร
- ระบบบัญชีแยกประเภท
- ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ระบบ GFMIS ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ

ระบบจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วนหนึ่งของระบบ GFMIS โดยเน้นไปที่การบันทึกรายการเพื่อสร้างใบสั่งซื้อ ซึ่งในระบบเรียกว่า ใบสั่งซื้อ/ จ้าง/ เช่า (Purchasing Order หรือ PO) และการแก้ไข หรือยกเลิกใบสั่งซื้อ/ จ้าง/ เช่า

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เป็นระบบที่รองรับการบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างหรือเช่าทรัพย์สินที่ใช้เงินงบประมาณและเงินฝากคลัง โดยกำหนดให้บันทึกการเปิดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ( PO ) ในระบบซึ่งต่อไปขอเรียกว่าการเปิด PO ที่มีใบแจ้งหนี้วงเงินเท่ากับหรือมากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป ซึ่งระบบจะทำการผูกพันงบประมาณและเก็บข้อมูลรายละเอียดเจ้าหนี้ (ผู้ขาย) ไว้ในระบบก่อนการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ทำไมต้องสร้างข้อมูลหลักผู้ขายและใบสั่งซื้อ

ในระบบ GFMIS หากจะทำใบสั่งซื้อได้ ผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาของส่วนราชการ จะต้องเป็นผู้ขายที่มีอยู่ในระบบ GFMIS แล้วเท่านั้น เพราะถ้าหากว่า ยังไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบก็จะไม่สามารถจะสร้างใบสั่งซื้อเข้าไปในระบบได้

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนงาน

  • การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างและต้องการจ่ายเงินตรงให้ผู้ขาย
    • ติดต่อผู้ขาย เพื่อขอข้อมูล ดังนี้

กรณีร้านค้าหรือบุคคลธรรมดา ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยจะต้องระบุชื่อดังนี้

บุคคลธรรมดา ระบุ ชื่อนามสกุลของผู้ขาย เช่น “ นายอนุสิทธิ บุญดี”

ร้านค้า ระบุ ชื่อร้าน เช่น ร้านการเรือน หรือร้านการเรือน โดย นางสาวสมทรง บุญดี

กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เอกสารได้แก่ สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า ,สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยจะต้องระบุชื่อดังนี้

“ บริษัทมาดี จำกัด” หรือ “ บริษัทมาดี จำกัด โดย นางสาวสมทรง บุญดี”

1.2 เข้าไปสืบค้นข้อมูลผู้ขายจาก http:/gfmisreport.mygfmis.com ซึ่งต่อไปเรียกว่า Web Report โดยสามารถใช้คำสืบค้น (Searoh ) คำใดคำหนึ่ง เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ชื่อร้านค้าหรือบริษัท เลขประตัวผู้เสียภาษีอากร

ผลจากการสืบค้นจำแนกออกได้ 3 กรณี แต่ละกรณีมีวิธีการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ดังนี้

กรณีที่ 1 สืบค้นแล้วพบว่ามีข้อมูลของร้านค้าที่เราต้องการครบถ้วน และรหัสหน่วยงานของหน่วยงานเราปรากฏอยู่แสดงว่า หน่วยงานของเราเคยติดต่อซื้อขายกับร้านค้านี้แล้ว ก็ไม่ต้องจัดทำแบบเอกสารขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01) หน่วยงานสามารถจัดทำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (บส.01) ได้ทันที

กรณีที่ 2 สืบค้นแล้วพบว่ามีข้อมูลร้านค้าที่เราต้องการครบถ้วน และรหัสหน่วยงานของเราปรากฏอยู่ แต่เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ร้านค้าให้มาไม่ตรงกับข้อมูลที่มีอยู่ เราจะต้องทำเอกสารขอเปลี่ยนข้อมูลหลักผู้ขายใน

ส่วนของเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร (กระดาษ) แล้วนำเอกสารส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้จากนั้นหน่วยงานจึงจะจัดทำแบบ บส .01 ได้

กรณีที่ 3 สืบค้นแล้วพบว่ามีข้อมูลร้านค้าที่เราต้องการครบถ้วน แต่ไม่มีรหัสหน่วยงานของเราปรากฏอยู่ ให้จัดทำแบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (ผข.01) เฉพาะส่วนที่1

กรณีที่ 4 สืบค้นแล้วพบว่ามีข้อมูลร้านค้าที่เราต้องการครบถ้วน แต่ไม่มีรหัสหน่วยงานของเราปรากฏอยู่ (ผข.01) ครบทั้ง 3 ส่วน

1.3 กรณีต้องสร้างแบบ ผข.01 ให้ส่งแบบ ผข.01 พร้อมจัดทำแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดเพื่อยืนยัน และอนุมัติในระบบ GFMIS ต่อไป

ประเภทกลุ่มผู้ขาย จำแนกเป็น 7 กลุ่มดังนี้

กลุ่มผู้ขาย

เลขที่ผู้ขายจากระบบ

ความหมาย

กลุ่ม 1000

(1 xxxxxxxxx )

ผู้ที่เป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

กลุ่ม 2000

(9 xxxxxxxxx )

ผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดา

กลุ่ม 3000

( vyyyyzzzzz )

ผู้ขายที่เป็นส่วนราชการเพื่อจ่ายเงินต่อให้บุคคลภายนอก

กลุ่ม 4000

( Ayyyyzzzzz )

ผู้ขายที่เป็นส่วนราชการเพื่อจ่ายเงินต่อให้บุคคลภายในส่วนราชการ

กลุ่ม 5000

(8 xxxxxxxxx )

ผู้ขายที่เป็นรัฐวิสาหกิจองค์กรของรัฐอื่น

กลุ่ม 6000

(7 xxxxxxxxx )

ผู้ขายที่เป็นผู้ขายต่างประเทศ

กลุ่ม 7000

( Oyyyyzzzzz )

ผู้ขายที่เป็นส่วนราชการที่ต้องการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน

 

Xxxxxxxxx หมายถึง เลขที่ (Running Number ) จากระบบ GFMIS ในการขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

yyyyzzzzz หมายถึง รหัสหน่วยงาน 4 หลั กและ 5 หลักสุดท้ายของหน่วยเบิกจ่าย

 

2. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (P/O ) การทำใบ (P/O ) กระทำเมื่อใบแจ้งหนี้มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เป็นใบแจ้งหนี้จากบุคคลภายนอก แต่หากเป็นการเบิกจากบุคคลในหน่วยงานจะไม่มีการจัดทำ P/O ขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้

1 ) บันทึกข้อมูลในแบบเอกสาร บส.01 ( PO )

2) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วดำเนินการป้องกันการแก้ไขข้อมูลก่อนนำส่งข้อมูล ( Encrypt File )

3) นำส่งข้อมูล ณ จุดที่มีเครื่อง Terminal หรือส่งผ่าน Tokenkey

4 ) เรียกดูสถานการณ์นำส่งข้อมูล (SAP R/3 )

5) ใช้เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMIS เป็นข้อมูลในการขอเบิกเงินเมื่อถึงกำหนดชำระ (ขบ.01)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210