วิสัยทัศน์: อนุรักษ์ทรัพยากรในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบโดยการมีส่วนร่วม
                              ให้อำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน 
                                     

เกี่ยวกับหน่วยงาน
 


Homepage
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร         
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภาคสนาม
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 
ส่วนราชการไทย
  รัฐบาลไทย
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
สตง.
สำนักงาน ป.ป.ช.
จังหวัด
สั่งซื้อสั่งจ้างภาครัฐ
โครงการลดการใช้
                 พลังงานภาครัฐ
ศูนย์ข่าวและเตือน
                ภัยสิ่งแวดล้อมฯ
การพัฒนาสมรรถนะ
                สู่มืออาชีพฯ

GFMIS
PMQA 
 
 
ลิ้งค์เว็บไซต์
 
Look Forest Gruop
Google.com
Hotmail.com
Yahoo.com
Sanook.com
Panthip.com
Thaimail
IT-Guides
Com-th.net
Thaiware.com
Login.co.th
ศูนย์รวมธรรมฯ
Voice of America

 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

มาตรการเรื่องการรับของบขวัญสินน้ำใจ


กฏหมายและระเบียบ
หมายเหตุ
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
พระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสาละวิน ในท้องที่ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พ.ศ.2550 และ
พระราชกฤษ ฎีกาขยายเขตรักษาธุ์สัตว์ป่า ป่าดอยผาเมือง ในท้องที่ต.เวียงตาล ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร และต.เสริมขวา
อ.เสริมงาม จ.ลำปาง (0911.7/1133ลว. 20 ก.พ. 51)
 
พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าฮาลาและป่าบาลา ฯให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2550 (0911.7/1220 ลว.26 ก.พ.51)  
พระราชกฤษฏีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าลุ่มน้ำบางนรา บางส่วนในท้องที่ ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส พ.ศ.2550
(0911.7/1219 ลว.26 ก.พ.51)
 
พระราชกฤษฏีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาปลายโต๊ะ ป่าเขาศก ป่าเทือกเขากะทะคว่ำ ป่าเทือกเขาหราสูงและป่าเทือกเขาสูง ในท้องที่ตำบลรมณีย์ ตำบลเหล ตำบลท่านา ตำบลกะปง อำเภอกะปง ตำบลสองแพรก อำเภอพังงา
และตำบลถ้ำทองหลาง ตำบลบางเหรียง อำเภอ ทับปุต จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2550
(0911.203/5227 ลว.9 พ.ย. 50)
 
พระราชกฤษฏีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าภูค้อและป่าภูกระแตในท้องที่ตำบลหนองคัน ตำบลห้วย สีเสียด ตำบลแก่งศรีภูมิ ตำบลภูหลวง
ตำบลปวนพุ ตำบลหนองหิน ตำบลตาดข่า กิ่งอำเภอหนอง หิน อำเภอภูกระดึง และตำบลภูกระดึง ตำบลศรีฐาน ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2550
(0911.7/5242 ลว.9 พ.ย. 50)
 
กฎกระทรวงกำหนดแบบและวิธีการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองและซาก ของสัตว์ป่าคุ้มครอง การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่า คุ้มครองชั่วคราว และการออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2550  
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรอง พ.ศ.2550  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2547  
กฎกระทรวงกำหนดชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ.2546  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2545  
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการรับ การเก็บรักษาและการจ่ายเงินกองทุนไฟป่า
พ.ศ.2552
(0911.201/4812 ลว.13 ต.ค.52)
 
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยวิธีการออกใบรับรองให้ส่งออก หรือนำเข้าช้้างหรือส่วนต่างๆ ที่ได้จากช้างที่มีตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ พ.ศ.2552 (0902.2/18152 ลว 25 ก.ย.52)  
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยการอนุญาตให้ล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทำอันตราย แก่รังของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ พ.ศ.2546
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการปฏิบัติการของ เจ้าหน้าที่ในเขต อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2549  
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับ อนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในเขต อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2549  
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการส่งคืนสัตว์ป่ากลับประเทศถิ่นกำเนิด พ.ศ.2550  
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการ วิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ ฯ  
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ.2542  
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างชั่วคราว
 
ความรู้เพื่อประชาชน ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม  
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและนำส่งเงินรายได้ เพื่อบำรุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า(0911.7/947 ลว. 12 ก.พ. 51)  
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกองทัพบก
พุทธศักราช 2551
 
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการ (0911.201/4850 ลว.14 ต.ค.52)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการครอบครองสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน ฯ (0911.7/4781 ลว. 3 ก.ย. 51)  
สำนักนายกรัฐมนตรี
 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ.2552
(0911.201/4898 ลว.16 ต.ค.52)
 
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ
(นร0708.1/ว5 ลว. 2 ส.ค.44)
 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ.2552 (0911.201/4898 ลว.16 ต.ค.52)  
กระทรวงการคลัง
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับ หน่วยงานเพื่อจ่ายให้แแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ พ.ศ.2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2547
 
สำนักงบประมาณ
 
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ปจ.0016.2/ว12320 ลว. 19 ก.ย. 51)  
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (พฤษภาคม 2551)    
บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วยของสำนักงบประมาณ (เมษายน 2551)  
   
ร่างกฏหมาย
 
กรอบแนวคิดร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ...Link Toจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210