สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
 ส่วนอำนวยการ

 

   
   
 


มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปของสำนัก
2) ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุของสำนัก
3) ดำเนินงานด้านบุคคลของสำนัก
4) ควบคุม ดูแลอาคารสถานที่ ยานพาหนะและครุภัณฑ์ของสำนัก
5) รับผิดชอบดูแลการบังคับบัญชา และการบริหารงานให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ของส่วนอำนวยการ