นายไชยา อ่อนอาษา
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย
<< LINK หน่วยงาน >>
<< LINK หน่วยงาน >>
<<< องค์กรอิสระฯ >>>
<<< องค์กรอิสระฯ >>>
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

การรักษาทรัพยากรบนผืนป่ามีความสำคัญ แต่การรักษาพื้นที่ป่าไว้นั้น "สำคัญยิ่งกว่า"

ค่านิยม

โปร่งใส ยุติธรรม นำความดี ป่าไม้ยั่งยืน

พันธกิจ

 • ส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามหลักนิติรัฐและนิติธรรม
 • ส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้อย่างเพียงพอ
 • ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับอย่าง
  ถูกต้อง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่รัฐและประชาชนอย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐอย่างโปร่งใสเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
  แห่งราชอาณาจักรไทย
.
ข้อสั่งการผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 แนวทางการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

ภาพกิจกรรม

8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ประชุมตรวจสอบการดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดินของนางสาวจิณิณ ตระการสืบกุล ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. 1 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) และตรวจสอบแนวเขตรังวัด ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 
 
 
การตรวจราชการของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่สำบักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) และเยี่ยมชมห้องกลุ่มงานกฎหมาย ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงขึ้นใหม่ ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2560
21-22 ส.ค. 60 บรรยายการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาบุคลากรเพื่อผลงานเป็นเลิศ (Human Development for Excellence) ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
 
วันที่ 7 ส.ค. 60 เวลา 08.30 น. เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 65 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.60 ณ.อุทยานแห่งชาติทับลาน บริเวณบ้านผางาม (ทะเลหมอกรีสอร์ทเดิม) ม.4 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
 
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 พร้อมผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม และพนักงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ร่วมลงนามถวายพระพรพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช
 
หนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มงานกฎหมาย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปราธีดา พ้นภัยพาล ที่ได้รับประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ ๖๗ เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๕๘

ภาพกิจกรรมร่วมประชุม-อบรม-สัมนา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ผอ.สบอ.1 (นายธนโรจน์ โพธิสาโร), ผอ.สสป.สบอ.1(ปราจีนบุรี), หน.กลุ่มงานวิชาการ, หน.กลุ่มงานกฎหมาย ตัวแทนการท่องเที่ยวจ.นครราชสีมา, ตัวแทนมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทยและจนท.ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสรุปโครงการวิจัย ชื่อเรื่องการศึกษาปรับปรุงและบังคับใช้กฎระเบียบและมาตรการพิเศษเพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ A Study on Improvement and Enforcement of Rules Regulation and Special Measure to Support for Sustainable Tourism in Khao Yai National Park.ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
   
ร่วมประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าสารของราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
 
การประชุมติดตามความคืบหน้าการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดนครนายก (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และป่าไม้ถาวร) กรณี ขอคืนพื้นที่น้ำตกนางรองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก โดยมติที่ประชุมมีความเห็นว่า หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกไม่ส่งมอบพื้นที่ ให้อุทยานแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมาย (ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครนายก

.

เข้าร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ๒๕๐๔ กรณี บ้านผางามรีสอร์ท และรีสอร์ทอื่นๆรวม ๔ ราย เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

.

ภาพกิจกรรม การบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้

ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๒ (เขาใหญ่) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่างวันที่ ๔-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 
ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๕๖ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๕๖
 
โรงแรมอยุธยาธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
ศูนย์ฝึกอบรมเขาใหญ ๒ จังหวัดนครนายก
   
 

.

ข่าวรับสมัครงาน

.

เงินๆ ทองๆ
 
อัตราแลกเปลี่ยน   ราคาทองคำวันนี้ ดัชนีหุ้น  
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
     
 

หนังสือเวียนภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) แจ้งเวียนโดยกลุ่มงานกฎหมาย

 • ทส ๐๙๑๑.๑๐/๒๓๒ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 • ทส ๐๙๑๑.๑๐/ว ๔๘๖๗ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๒ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างถาวรในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน
 • ทส ๐๙๑๑.๒๐๑/๒๔๐๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ ปราจีนบุรี
 • ทส ๐๙๐๓.๔/๑๓๑๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (ทุนทรัพย์ต้นเงินไม่เกิน ๑ ล้านบาท)
 • ทส ๐๙๑.๑๐/ว ๔๙๙๑ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การบังคับคดีและการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทส ๐๙๑.๑๐/ว ๕๒๕๓ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ความรับผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๑.๑๐/๖๙๔๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) ที่ ๑๐๐๕/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำนาญการประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้ และเบิกความเป็นพยานศาล
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๑.๑๐/๔๘๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๑.๑๐/๑๐๗๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอหารือกรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
 • ทส ๐๙๑๑.๑๐/๒๓๙๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
 • ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๑.๑๐/๒๘๘๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอรับรถยนต์ของกลางคืนในระหว่างคดี
 • ทส ๐๙๑๑.๑๐/๑๘๘๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง อายุความการฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย
 • ทส ๐๙๑๑.๑๐/๔๑๔๖ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ๒๔๘๔

แผนแม่บทการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

 • แผนแม่บทการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ << คลิก >>

ข้อหารือ

 • หารือตรวจสอบขั้นตอนดำเนินการ ตามมาตรา ๒๒ << คลิก >>
 • หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างของกลางในคดี <<คลิก>>
 • หารือการขออนุญาตแผ้วถางป่าในพื้นที่ดูดทรายในที่ดินของรัฐ <<คลิก>>
 • หารือกรณีต้นไม้ที่บุคคลปลูกขึ้นและอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ <<คลิก>>
 • หลักเกณฑ์การคิดค่าเสียหายทางแพ่ง กรณี บุรุก แผ้วถาง ยึดถือครอบครองพื้นที่ป่า <<คลิก>>
 • แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิ.ย. ๔๑ <<คลิก>>

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

 • เรื่องเสร็จที่ ๔/๒๕๖๑ เรื่อง การนำเงินรายได้เพื่อบำรุงอุทยานแห่งชาติไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกดำเนินคดีอาญา
  อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่เตรียมการผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติ
 • เรื่องเสร็จที่ ๐๖๙๙/๒๕๕๒ เรื่อง การนำเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติไปจัดทำประกันชีวิตให้ข้าราชการและพนักงานที่ปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ
 • เรื่องเสร็จที่ ๐๗๓๑/๒๕๕๒ เรื่อง การให้สัปทานเก็บรังนกอีแอ่นในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
 • เรื่องเสร็จที่ ๐๐๐๕/๒๕๕๓ เรื่อง การอนุมัติย้อนหลังให้พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือในเขตหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
 • เรื่องเสร็จที่ ๐๐๑๑/๒๕๕๓ เรื่อง การจัดเก็บค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ
 • เรื่องเสร็จที่ ๐๔๔๔/๒๕๕๓ เรื่อง การรับมอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำไปหาประโยชน์ในกิจการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
                   
               
               
               
Free Counters

กลุ่มงานกฎหมาย
โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๑๑๔๐ ต่อ ๒๑๓ โทรสาร. ๐ ๓๗๒๑ ๑๓๔๐

E-mail : nadee27@hotmail.com