วิสัยทัศน์: อนุรักษ์ทรัพยากรในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบโดยการมีส่วนร่วมให้อำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน                                      

เกี่ยวกับหน่วยงาน
 


Homepage
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร         
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภาคสนาม
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
 
 

 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
  กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัดกรม
                อุทยานแ่ห่งชาติฯ
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สมาชิกสหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ

 
 
ส่วนราชการไทย
  รัฐบาลไทย
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานตรวจเงิน
                แผ่นดิน
สำนักงาน ป.ป.ช.
จังหวัด
ศูนย์ข้อมูลกลางสั่ง
                ซื้อสั่งจ้างภาึครัฐ
โครงการลดการใช้
                 พลังงานภาครัฐ
ศูนย์ข่าวและเตือน
                ภัยสิ่งแวดล้อมฯ
การพัฒนาสมรรถนะ
                สู่มืออาชีพฯ

GFMIS
PMQA 
 
 
ลิ้งค์เว็บไซต์
  Google.com
Hotmail.com
Yahoo.com
Sanook.com
Panthip.com
Thaimail
IT-Guides
Com-th.net
Thaiware.com
Login.co.th
ศูนย์รวมธรรมฯ
Voice of America

 
 
Website counter ;
เริ่มเมื่อ 30/11/2553

 

แบบฟอร์มหนังสือ
 
แบบฟอร์มงานการเงินและพัสดุ
แบบฟอร์มงานธุรการทั่ว ๆไป
  แบบคำขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการฯ          ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานราชการแบบใหม่ลาสุด  
lสัญญาจ้างพนักงานราชการใหม่(word)
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร           ใบปะหน้า   แบบฟอร์มขอใบรับรองเงินเดือน
  เอกสารประกอบการขอเบิกเงินยืมราชการ ใบลาพักผ่อน(PDF)       ใบลาพักผ่อน(WORD)
  เอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ใบลาป่วย คลอดบุตร กิจส่วนตัว  
  เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว
  เอกสารประกอบการขอเบิกค่าใช้สอยและค่าวัสดุ คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  คำขอมีบัตรประจำตัวของลูกจ้างประจำ
  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
  แบบเบิกค่าจ้างชั่วคราวรายวัน(PDF.)    แบบเบิกค่าจ้างชั่วคราวรายวัน(Word)   สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการพลเรือน
  แบบเบิกค่าใช้สอยและวัสดุ(PDF.)     แบบเบิกค่าใช้สอยและวัสดุ(Word.)    ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ของกองฝึกอบรม กรมอุทยานฯ 
  แบบขอยืมเงินราชการ(PDF.)    แบบขอยืมเงินราชการ(Word.)    หนังสือรับรองผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)(หน้า-หลัง)
  แบบฟอร์มขอบอกเลิกสัญญาจ้างของพนักงานจ้างเหมา
 
แบบฟอร์มด้านป่าไม้
แบบฟอร์มของส่วนราชการ หน่วยงานอื่นๆ
  แบบบันทึกข้อมูลการสำรวจชนิดพันธุ์ไม้ (06/02/2551) หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา(ล.ย.03)(17/03/2551)
  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการ
ของอุทยานแห่งชาต
แบบขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากชำระค่าไฟฟ้า(23/01/2552)
  แบบรายงานการจับกุมช้าง ซากและผลิตภัณฑ์จากช้าง  
     

 Link To


จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211-340  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 100