DNP MailGoThai(เช็คอีเมล)

    แบบ Form ขอใช้เมลบุคคล (PDF) / DOC

    แบบ Form ขอใช้เมลหน่วยงาน (PDF) / DOC

   ระบบงานกรม iSecurity

   แบบฟอร์มขอยกเลิกการใช้งานเครือข่าย
  (Internet / e-Mail / slip เงินเดือน)

   เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน

 

    หนังสือเวียนภายในกรมฯ

    เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน อส.
   
(สามารถเทียบกับเบอร์เก่า 3 ตัวได้)

    รายชื่อหน่วยงานสังกัด อส.

   

     แบบฟอร์มขอใช้รหัสผ่านเพื่อเข้า 
     ระบบคอมพิวเตอร์ (Internet)
ของกรม

              รายละเอียด     แบบขอบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่าย     แบบฟอร์มขอนำอุปกรณ์ต่อเข้าเครือข่าย


 


 คู่มือการใช้งานระบบติดตามผล
การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
กรมอุทยานแห่งชาติฯ
 Download 

 

  ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย อส
  พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558  คลิก

 
  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือ
  คุกคามทางเพศในที่ทำงาน  คลิก
  e-learning  คลิก

   
  แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
  รายละเอียดของประกาศ  คลิก
 
   
 
 


  ทุนกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเกาหลี  โปรด คลิก เพื่อดูรายละเอียด 
 

 
   
 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับหนังสือจาก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิก(สรอ) ให้ใช้ MailGoThai เพื่อเป็น Mail ทางการของพนักงาน เจ้าหน้าที่ของกรม จึงขอให้สมัครขอใช้ MailGoThai ตามมติคณะรัฐมนตรี
 
หนังสือ อนุมัติแผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรม กระทรวง
การเร่งรัดใช้จ่ายเงินฯ แบบรายงานแผน/ผล ความก้าวหน้าฯ
แผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558
 
 
ติดต่อเรื่อง สารบรรณอิเล็คทรอนิกส์  โทร.081-4285768 และ 098-4955414  เบอร์โทรภายใน  โทร.02 579 6666   (ภายใน ต่อ 1123 และ 1124)
 

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2557

 

  สำหรับผู้ที่สมัครอีเมล (e-Mail) ของกรมอุทยานฯแล้ว และสมัครระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แล้วยังไม่ได้รับการตอบรับทางอีเมล  กรุณาลองเข้าไปใช้งานครั้งแรกก่อนที่่

https://process.gprocurement.go.th/firstlogin.html

ภายใน 10 วัน (โดยใช้ login: เลขที่บัตรประชาชนของท่าน และ password: วันเดือนปีเกิด 8 หลัก ddmmyyyy )

 
 

ตารางเป้าหมายการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำงานทรัพยากรป่าไม้ (Area of Operation)
เลขที่หนังสือ ทส 0904.202/21706 ลว.31 ตุลาคม 2557   download

 
     
  ข่าวประกาศ / เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
    

  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559

  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้องวงจรปิด ประจำปี 2559

  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานผลผลิต/โครงการ ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ และกิจกรรมโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม)

  แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กรมอุทยานแห่งชาติฯ:
กระบวนการอนุญาตให้นำเข้าส่งออกสัตว์ป่าหรือนำผ่านสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์
จากซากของสัตว์ป่า (เฉพาะการอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งซากของสัตว์ป่า หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า ตามบัญชี 2 ของอนุสัญญา
CITES เพื่อการค้า กรณีการส่ง
สินค้าแบบ
SHIPMENT)

  รายงานประจำปี กรมอุทยานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 

  การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย พ.ศ.2557 เพื่อให้การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายของ อส.
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

  cites android app

  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2556-2560
    

  fonts ตามมติ ครม.ดาวน์โหลด Font แก้ปัญหาตัวเลขไทย (NEW) ดาวน์โหลด วิธีการติดตั้


 
   ตัวชี้วัดบุคคลเพื่อเลื่อนเงินเดือน
 
     

 
  งานสนับสนุน / ระบบ
 
ค้นหาบุคลากร 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลส่วนบุคคล, Slip เงินเดือน, ใบรับรองการหักภาษีประจำปี 2559 ออกแล้วครับสำหรับพนักงานที่รับเงินเดือนจากส่วนกลางและกรมบัญชีกลาง), คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
ใบรับรองภาษีข้าราชการบำนาญประจำปี
ข้อมูลรายการบัญชีสรุปยอดเงินหักของสำนักบริหารพื้นที่    
Government Fiscal Management Information System (GFMIS) 
หลักฐานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำจากกรมบัญชีกลาง    

โครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล กรมอุทยานฯ 

บันทึก/แก้ไข ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา  
บันทึก/แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์   
บันทึก/แก้ไข Contents  
ชี้แจง/เพิ่มเติม/แก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์   
บันทึกข่าวถึงคนรักธรรมชาติ   
บันทึกรายงานผลการฝึกอบรม   
 
  หนังสือ / เอกสารราชการ
 

 
  การบันทึกประวัติการแต่งตั้งข้าราชการตามคำสั่ง ที่ 3/2552 ลว.5 ม.ค. 2552 
  ลง
ก.พ.7   หรือสมุดประวัติข้าราชการ
บัญชีฯ
  แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

 
  แบบสำรวจรายละเอียดของชื่อ e-Mail Address ที่จะใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  กลาง  เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ  
.XLS

 
  แบบฟอร์มการกรอกประวัติการรับราชการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส 0901.302/ว. 2893
  ลงวันที่ 22 ก.ค. 2551
.xls

 

  ท่านสามารถดาวน์โหลด  คู่มือการใช้โปรแกรม CGD_Costing ของส่วนการคลัง และหลักเกณฑ์
  การบันทึกบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS
  ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
  ผ่านทาง
http://www.cgd.go.th 
  ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง , ค่าดำเนินการ และ ค่าเสื่อมราคา จากกระทรวงการคลัง 
  การปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ (Reshape)   
  คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์การข่าวและเตือนภัยสิ่งแวดล้อม อส.  
  การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ 
  (( แบบฟอร์ม เพื่อการประเมินพนักงานราชการ ))   
 

 
 แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการปี 2557ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์

 

ข้อตกลง วิธีการ แนวทางการใช้
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เรื่อง การลดกระดาษ ข้อ 2.4

 

คู่มือ ฉบับย่อ

 


คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

 


(คู่มือ ระบบ อส.)

 

 

 


โปรแกรมบริหารจัดการ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า

 

     
 
> สวัสดิการเพื่อข้าราชการและพนักงาน อส.
> ร้านค้าสวัสดิการ
> โครงการเพื่อเป็นสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
   
 

 

 

 

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 

 

 
 
 

 

 
 

ติดต่อเรื่อง สารบรรณอิเล็คทรอนิกส์  โทร.082 701 6326  เบอร์โทรภายใน  โทร.02 579 9707   (ภายใน ต่อ 1123 และ 1124)

 
กฎหมายที่น่าสนใจ (ใช้ในกรม)
 
  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
       (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดกับ
       คอมพิวเตอร์  พ.ศ.2550
 
  พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน
       การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.2549
 
  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
       พ.ศ.2544
 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
       พ.ศ.2540
 
  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
       พ.ศ.2550
 
  มาตรฐาน
การกำหนดความรู้ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ

ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
     
   
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (ตามแนวทาง HR Scorecard  อส.)
  

คู่มือการประเมินความเหมาะสมด้วยวิธีการสัมภาษณ์
และคู่มือการสร้างข้อสอบเพื่อการเลือกสรรบุคคล
จาก สำนักงาน ก.พ.
   


 

มาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
    

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ HRSC ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 
 
    

แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
แนวทาง  
HR Scorecard   ปีงบประมาณ
พ.ศ.2557
-2561 
   


 

แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลของ อส.
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561  
 
 
 
*** กบข. ได้จัดให้มีบริการ (( คำนวนเงินออม )) อัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ให้แก่สมาชิก กบข. โดยท่านสามารถคลิกที่นี่  เพื่อเข้ารับบริการดังกล่าวค่ะ ***
 

 

   ศูนย์สารสนเทศ
 
         e-Radio RF Gateway ศูนย์ ทส.
       
ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เพื่อการติดตามและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
        วิธีการแก้ไขปัญหาหลังติดตั้งระบบเครือข่าย OJC.ZIP
        วิธีการแก้ไขปัญหาหลังติดตั้งระบบเครือข่ายVPN   OJCVPN.ZIP
        วิธีการแก้ไขปัญหาหลังติดตั้งระบบเครือข่ายทั้งสองระบบ OJCALL.ZIP
       
ระบบงานกรมอุทยานแห่งชาติฯ
       (สารบรรณ) จัดเก็บเอกสาร/หนังสือ  คลิก
       
ค้นหาเครื่องซ่อม   คลิก


 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ SiamUOnline SiamUOnline
     
กลุ่มผู้ดูแลระบบแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ITPreview.com
 

 

GES Survey Online