วิสัยทัศน์: อนุรักษ์ทรัพยากรในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบโดยการมีส่วนร่วมให้อำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน                                      

เกี่ยวกับหน่วยงาน
 


Homepage
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร         
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภาคสนาม
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
  กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัดกรม
                อุทยานแ่ห่งชาติฯ
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สมาชิกสหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ

 
 
ส่วนราชการไทย
  รัฐบาลไทย
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานตรวจเงิน
                แผ่นดิน
สำนักงาน ป.ป.ช.
จังหวัด
ศูนย์ข้อมูลกลางสั่ง
                ซื้อสั่งจ้างภาึครัฐ
โครงการลดการใช้
                 พลังงานภาครัฐ
ศูนย์ข่าวและเตือน
                ภัยสิ่งแวดล้อมฯ
การพัฒนาสมรรถนะ
                สู่มืออาชีพฯ

GFMIS
PMQA 
 
 
ลิ้งค์เว็บไซต์
  Google.com
Hotmail.com
Yahoo.com
Sanook.com
Panthip.com
Thaimail
IT-Guides
Com-th.net
Thaiware.com
Login.co.th
ศูนย์รวมธรรมฯ
Voice of America

 
 
 
เริ่มเมื่อ 30/11/2553

 

ผู้บริหารและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑(ปราจีนบุรี)
(Protected Area Regional Office 1 Prachinburi)

นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่1 (ปราจีนบุรี) มีบทบาทหน้าที่หลักในการจัดการดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบ ทั้งหมด 10 จังหวัด ได้แก่จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา
ชัยนาท และปทุมธานี หน่วยงานในสังกัดประกอบไปด้วยนายสุพัฒน์ โกมุทพันธ์
ผู้อำนวยการส่วยอำนวยการ

1.ส่วนอำนวยการ
หน้าที่รับผิดชอบ


1.1 ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปของสำนัก
1.2 ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุของสำนัก
1.3 ดำเนินงานด้านบุคคลของสำนัก
1.4 ควบคุม ดูแลอาคารสถานที่ ยานพาหนะและครุภัณฑ์ของสำนัก

นายสาโรจน์ ประพันธ์
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

2.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

หน้าที่รับผิดชอบ

2.1 กำหนดแผนปฏิบัติการ กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2.2 ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีและของกลาง
2.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 

นายพัฒนพงษ์ สุขสมอรรถ
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

3.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

หน้าที่รับผิดชอบ

3.1 กำหนดแผนปฏิบัติการ การกับกำ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการควบคุมไฟป่า
3.2 ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการและเทคนิคด้านการจัดการและควบคุมไฟป่า
3.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของหน่วยงานในความรับผิดชอบ

นายชาตรี ผดุงพงษ์
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

4.ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

หน้าที่รับผิดชอบ

4.1 กำหนดแผนปฏิบัติการ รวมทั้งกำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านการฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศน์ในพื้นที่อนุรักษ์
4.2 ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติงานเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพใน พื้นที่อนุรักษ์
4.3 ดำเนินงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ โดยสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

5.ส่วนอุทยานแห่งชาติ
หน้าที่รับผิดชอบ

5.1 กำหนดแผนปฏิบัติการและประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่
5.2 ควบคุม ติดตามการดำเนินงานและประสานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารของอุทยานแห่งชาติในพื้นที่รับผิดชอบ

นายปรีชา ภู่ระหงษ์
ผู้อำนวยการส่วนอนุร้กษ์สัตว์ป่า

6.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
หน้าที่รับผิดชอบ


ก ำหนดแผนปฏิบัติการและประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์สัตว์ป่าระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ 6.2 ควบคุม ติดตามการดำเนินงานและประสานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงาน
บริหารของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และสถานีส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่รับผิดชอบ

นายอภิชา อยู่สมบูรณ์
ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ

7.ส่วนจัดการต้นน้ำ

หน้าที่รับผิดชอบ

7.1 กำหนดแผนปฏิบัติการ และประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการต้นน้ำ ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่
7.2 ควบคุม ติดตามการดำเนินงานและประสานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารของศูนย์จัดการต้นน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ

นางอนุชยา ชำนาญคิด
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

8.กลุ่มงานวิชาการ

หน้าที่รับผิดชอบ

8.1 ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิชาการและการจัดการด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ และระบบนิเวศวิทยาป่าไม้และวิทยาการ ด้านอื่น ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
8.2 สนับสนุน ประสาน และส่งเสริมหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์หรือสถานีหรือแหล่งทดลองทางวิชาการในพื้นที่รับ ผิดชอบ
8.3 การเผยแพร่กิจกรรม การประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดหรือให้บริการทางด้านวิชาการด้านทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายไชยา อ่อนอาสา
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย

9.กลุ่มงานกฏหมาย

หน้าที่รับผิดชอบ

9.1 ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป่าไม้
9.2 ดำเนินการพิจารณาวินิจฉัย ตอบปัญหากฏหมาย และระเบียบของทางราชการ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
9.3 ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่
ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1(ปราจีนบุรี)

นายอุดมพันธ์ อินทรโยธา
ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

10.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

ประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ และโครงการเฉพาะกิจอื่น ๆ ในท้องที่

นางอวยพร แสงเทียน
ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า

11.ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า

หน้าที่รับผิดชอบ

ประสานการดำเนินงาน

 

 

 


จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211-340  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 100