หน้าหลัก   |   ประวัติสำนักงาน  โครงสร้าง    หน่วยงานในสังกัด    จัดซื้อจัดจ้าง |  หนังสือเวียนสำนัก

กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ

                  นายวีระเทพ คุณมาศ นักวิชาการป่าไม้ 7ว ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มฯ

คำสั่ง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

ที่ 403/2551

เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติงานในกลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ

 


                                    ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1796 /2550 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ ให้จัดตั้งกลุ่มประสานโครงการพระราชดำริขึ้นเป็นการภายในโดยให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานการดำเนินงาน วิเคราะห์ วางแผนจัดทำงบประมาณในเบื้องต้น รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานริ และคำสั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1421/2550 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 แต่งตั้งให้ นายวีระเทพ คุณมาศ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 7วทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) อีกหน้าที่หนึ่ง นั้น

                                    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงาน ของกลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ เป็นไปตามหน้าที่
และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดงานในกลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ ออกเป็น 2 ฝ่าย และให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.1 นางสุทธิพันธ์ เขียวอ่อน นักวิชาการป่าไม้ 3 ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่าย

1.2 นางสาวสายธาร เคนแย้ม พนักงานจ้างเหมาบริการ ทำหน้าที่ ประจำฝ่าย

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไป รับ – ส่ง หนังสือราชการ จัดทำทะเบียน

2. รับ-ส่ง หนังสือ พิมพ์หนังสือ ถ่ายเอกสาร เก็บเอกสาร

3. ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล

4.ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ รวบรวมรายงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล

2.1 นายสมศักดิ์ ช่อประดับ เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7 ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอีกหน้าที่หนึ่ง

2.2 นางสาวรุ่งทิวา เจริญพงษ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ทำหน้าที่ ประจำฝ่าย

2.3 นายป้องเกียรติ ศิริวัฒนะ พนักงานจ้างเหมาบริการ ทำหน้าที่ ประจำฝ่ายอีกหน้าที่หนึ่ง

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดหาข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อสั่งการ และรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2. ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

3. ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                                    ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในการกำกับ ดูแล ควบคุม ติดตาม ของหัวหน้ากลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
ในกรณีที่ หัวหน้ากลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ ไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มอบหมายให้นางสุทธิพันธ์ เขียวอ่อน เป็นผู้รักษาราชการแทนจนกว่าหัวหน้ากลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ จะปฏิบัติราชการได้ตามปกติ การเดินทางไปราชการให้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตลอดจนซื้อฟิล์ม และเบิกจ่ายค่าล้างอัดขยายภาพสีได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปโดยประหยัด และอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการได้จากแผนงบประมาณของกลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ ในการออกไปปฏิบัติงาน ให้ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อนทุกครั้ง

                                     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                                                                                                          สั่ง ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(ลงนาม) ชัยรัตน์ ชยามฤต

(นายชัยรัตน์ ชยามฤต)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1