วิสัยทัศน์: อนุรักษ์ทรัพยากรในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบโดยการมีส่วนร่วมให้อำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน                                      

หน่วยงานภาคสนามในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑(ปราจีนบุรี)

กรมอุทยานแ่ห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ลำดับที่
ชื่อหน่วยงาน
ที่อยู่
หัวหน้าหน่วยงาน
ตำแหน่ง
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตู้ ปณ.9 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 นายครรชิต ศรีนพวรรณ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
อุทยานแห่งชาติทับลาน หมู่ 1 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี นายเทวินทร์ มีทรัพย์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
อุทยานแห่งชาติปางสีดา หมู่ 7 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ. สระแก้ว นายนุวรรต ลีลาพตะ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
อุทยานแห่งชาติตาพระยา ตู้ ปณ.9 อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายบุญเชิด เจริญสุข เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเขาสามหลั่น ตู้ ปณ.10 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี นายจุลกร เมืองแก้ว เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย หมู่ 9 ต.แก่งหลุ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นายณรงค์ศักดิ์ นามตาปี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา บ้านวังเชื่อม ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี นายวสันต์ กล่อมจินดา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย ต.ซำผักแพรว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นายอภิชาติ ศรียา เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ ต.ช่องเขาสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี นายสุทธิพงษ์ แก่นทับทิม เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๑๐ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ หมู่ 4 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นายสมศักดิ์ ดวงรัศมี เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๑๑ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี นายบัณฑิต น้อยยาโน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๑๒ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อม ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ว่าที่ รต.วีระศักดิ์ ว่องทรง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๑๓ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครนายก หมู่ 9 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก นาย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
๑๔ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าสระบุรี ต.ท่ามะปรางค์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นายวิโรจน์ พลอยแสนรัก เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๑๕ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นายศรชัย สังคเลิศ  
๑๖ ด่านตรวจสัตว์ป่าอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายสายชล โพธิ์ศิริ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๑๗ หน่วยจัดารต้นน้ำหัวยโสมง อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี นายศิลปชัย จันทรนนท์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
๑๘ หน่วยจัดารต้นน้ำเขามดแดง ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี นายศุภวัฒน์ เพียรกลิ่นธรรม เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๑๙ หน่วยจัดการต้นน้ำตะคร้อ ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี นายสมคิด กิจไพบูลย์สมบัติ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๒๐ หน่วยจัดการต้นน้ำใสใหญ่ ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี นายธนารักษ์ ประภักดี เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๒๑ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำคลองอุดม ต.วังทอง กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว นายสมชัย จิตกตัญญู เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
๒๒ สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดปราจีนบุรี หมู่ 14 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี นายวัชระ ตันบรรลือสุข เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๒๓ สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดสระแก้ว หมู่ 2 ต.หนองแวง กิ่ง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นายชำนาญ นิลเลิศ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๒๔ สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดนครนายก ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก นายอร่าม ทัพหิรัญ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
๒๕ สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดสระบุรี หมู่ 9 ต.แก่งหลุ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นายทรงพล ขวัญเมือง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๒๖ สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดลพบุรี จ.ลพบุรี นายเจริญ เมฆตรง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๒๗ ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าเขานางจีน ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นายวิทยา วันจีน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๒๘ ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าวังมืด ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี นายสนั่น บุญเสมแสน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๒๙ ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าอ่างวังบอน ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก   เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๓๐ ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าห้วยชัน ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว   เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๓๑ ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าเขาพรานนุช ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว   เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๓๒ ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าอ่างรัตนโกสินทร์ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว   เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๓๓ ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าหัวเขากันตรอง อ.บ้านนา จ.นครนายก   เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๓๔ สวนป่าเขาไผ่ หมู่ 8 ต. บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี นายสมยศ ไชยวงษ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
๓๕ สวนป่าเขาพลูหีบสวนที่ 2 หมู่ 8 ต. บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี นายสมยศ ไชยวงษ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
๓๖ สวนป่าช่องกุ่มน้อย ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นายสถาพร ธีระวัฒน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๓๗ สวนป่าระเบาะเกตุ หมู่ 11 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี นายเดชา นาคบำรุงศรี เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๓๘ สวนป่าหนองตะเคียน ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นายสถาพร ธีระวัฒน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๓๙ สวนป่าหนองบัว ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นายอำนาจ สุสุทธิ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๔๐ สวนป่าท่าแยก หมู่ 9 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว นายยงยุทธ โชติมงคล เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๔๑ สวนป่าทุ่งโพธิ์ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี นายยงยุทธ โชติมงคล เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๔๒ สวนป่าเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปรางค์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นายดิเรก อรุณเพ็ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๔๓ ส่วนป่าชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นายพฤทธิ์ มณีพฤกษ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๔๔ สวนป่าซับลังกา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นายเทิดศักดิ์ มานิตย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๔๕ สวนป่าปางหัวช้าง-คลองไทร จ.สระบุรี นายแสน โพธิ์บางหวาย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๔๖ สวนป่ายุบใหญ่-ซับเหว จ.สระบุรี นายไพบูลย์ ขันทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๔๗ สวนป่าลำทองหลาง-หนองมะค่า จ.สระบุรี นายแสน โพธิ์บางหวาย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๔๘ สวนป่าลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นายดิเรก อรุณเพ็ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๔๙ สวนป่าหลังเขา-ท่าระหัด อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นายเกษม บุญทรัพย์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๕๐ สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นายชริน เซ่งลอยเลื่อน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๕๑ สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี   นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
๕๒ สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นายปาพจน์ กันอุไร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๕๓ สวนรุกขชาติค่ายบางระจัน ต.บางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี นายพิเชษฐ์ บุญมา เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๕๔ สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นายอัมรินทร์ นุ่มดี เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๕๕ สวนรุกขชาติมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นายอริยะ หาญสวัสดิ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๕๖ สวนรุกขชาติคูเมือง ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี นายสัญญา จันทร์เดช เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๕๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นายประกิต อุดมโชคไพศาล เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๕๘ โครงการฯป่าเขาฉกรรจ์-โนนสาวเอ้ 1 อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นายอุดมพันธ์ อินทรโยธา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
๕๙ โครงการฯป่าเขาฉกรรจ์-โนนสาวเอ้ ๒ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นายสุพัฒน์ โกมุทพันธ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๖๐ โครงการฯป่าเขาฉกรรจ์-โนนสาวเอ้ ๓ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นายสมเจตน์ จันทนา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
๖๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาป่าเขาฉกรรจ์-เขาสามสิบ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นายวัชรพงษ์ ศรลัมพ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๖๒ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาป่าโคกสูง 1 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว    
๖๓ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาป่าโคกสูง 2 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว    
๖๔ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาป่าทับลาน 1 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี นายนำพล ใจกว้าง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๖๕ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาป่าทับลาน 2 ต.ทุงโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี นายนำพล ใจกว้าง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๖๖ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาป่าท่ากระบาก 1 ต.คลองน้ำเขียว อ.เมือง จ.สระแก้ว นายนำพล ใจกว้าง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๖๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาป่าท่ากระบาก 2 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว นายวัชรพงษ์ ศรลัมพ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
๖๘ โครงการฟื้นฟูป่าอนุรักษ์สนองแนวพระราชดำริ ส่วนที่ 1-2 กิ่ง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว    
๖๙ โครงการศึกษาทดลองการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวนครนายก ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก    
๗๐ โครงการสวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา    
๗๑ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นายชุมพล แพรสุรินทร์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๗๒ โครงการทับทิมสยาม 03 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นายอำนาจ สุสุทธิ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๗๓ โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยไคร้ ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว    
๗๔ โครงการปลูกป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ 6 จังหวัดลพบุรี   นายปริญ  
๗๕ โครงการปลูกป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ 7 จังหวัดลพบุรี   นายเสนันท์  
๗๖ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) อ.เมือง จ.นครนายก นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
๗๗ ศูนย์วิศวกรรมที่ 5 ปราจีนบุรี ต.ทุงโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี นายอภิชาต อุ่มบางตลาด นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
๗๘ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปรางค์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
๗๙ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่านครนายก จ.นครนายก นายธงชัย เสี่ยงเทียนชัย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

 Link To


จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211-340  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 100