วิสัยทัศน์: อนุรักษ์ทรัพยากรในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบโดยการมีส่วนร่วมให้อำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน                                      

เกี่ยวกับหน่วยงาน
 

Homepage
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารและอำนาจ
                หน้าที่รับผิดชอบ

หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภาคสนาม
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงานแบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้างฯ
ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
ต้นไม้น่าสนใจ
สาขาสระบุร
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่

 
 
หน่วยงานเกี่ยวข้อง
  กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัดกรม
                อุทยานแ่ห่งชาติฯ
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สมาชิกสหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ

 
 
ส่วนราชการไทย
  รัฐบาลไทย
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานตรวจเงิน
                แผ่นดิน
สำนักงาน ป.ป.ช.
จังหวัด
ศูนย์ข้อมูลกลางสั่ง
                ซื้อสั่งจ้างภาึครัฐ
โครงการลดการใช้
                 พลังงานภาครัฐ
ศูนย์ข่าวและเตือน
                ภัยสิ่งแวดล้อมฯ
การพัฒนาสมรรถนะ
                สู่มืออาชีพฯ

GFMIS
PMQA 
 
 
ลิ้งค์เว็บไซต์
  Google.com
Hotmail.com
Yahoo.com
Sanook.com
Panthip.com
Thaimail
IT-Guides
Com-th.net
Thaiware.com
Login.co.th
ศูนย์รวมธรรมฯ
Voice of America

 
 
Website counter ;
เริ่มเมื่อ 30/11/2553

 

พื้นที่รับผิดชอบ

 

 

ข้อมูลพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช


คลิ๊กเลือกข้อมูล
จังหวัดสระบุร จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา จังหวัดปทุมธานี พื้นที่ทั้งหมด

 

 

1. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) มีพื้นที่รับผิดชอบคลอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด  

รวมเนื้อที่ 32,198.82 ตารางกิโลเมตร ( 20,124,262.5 ไร่) คิดเป็น 6.27 % ของพื้นที่ประเทศ

 

ลำดับที่

จังหวัด

พื้นที่จังหวัด

(ตร.กม.)

พื้นที่จังหวัด

(ไร่)

% ของพื้นที่

มีสภาพป่า*

พื้นที่ในความรับผิดชอบ

ของ สบอ. 1 (ไร่)

% ของพื้นที่จังหวัด

1

สระแก้ว

 

7,195.14

4 , 496 , 962.5

19.12

814,534.45

18.11

2

ปราจีนบุรี

 

4,762.36

2,976,475

31.16

957,762.09

32.18

3

นครนายก

 

2,122.00

1,326,250

30.31

349,968

26.39

4

สระบุรี

 

3,576.48

2,235,300

20.77

278,258.61

12.45

5

ลพบุรี

 

6,199.75

3,874,843.75

11.79

250,287.7

6.46

6

ชัยนาท

 

2,469.74

1,543,587.5

2.38

7,801

0.51

7

สิงห์บุรี

 

822.48

514,050

-

375

0.07

8

อ่างทอง

 

968.37

605,231.25

-

-

-

9

พระนครศรีอยุธยา

 

2,556.64

1,597,900

0.07

-

-

10

ปทุมธานี

 

1,525.86

953,662.5

-

74

0.01

รวม

32,198.82

20,124,262.5

15.64

2,659, 0 60.85

13.21

 

 

* หมายเหตุ % ของพื้นที่มีสภาพป่า หมายถึง เนื้อที่ป่าชนิดต่าง ๆ ทั้งในเขตป่าอนุรักษ์และนอกเขตป่า อนุรักษ์

ตามผลการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 ปี พ.ศ. 2546 -2547 มาตราส่วน 1 : 50,000

 

 

2. มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 2,659,260.85 ไร่ คิดเป็น 13.21 % ของพื้นที่จังหวัด

 

2.1. อุทยานแห่งชาติ / วนอุทยาน 7 แห่ง เนื้อที่ 2,100,099.5 ไร่

2.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 2 แห่ง เนื้อที่ 126,150 ไร่

2.3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 5 แห่ง เนื้อที่ 151,192 ไร่

2.4. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ 2484 และพื้นที่ของรัฐอื่น ที่มีแผนงบประมาณและดำเนินการ

โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- หน่วยงานสัตว์ป่า 2 แห่ง เนื้อที่ 5 ,023 ไร่

- สวนป่า/ โครงการปลูกป่า 73 แห่ง เนื้อที่ 184, 6 37.35 ไร่

- FPT 35 แปลง เนื้อที่ 85,360 ไร่

- สวนพฤกษศาสตร์ 1 แห่ง เนื้อที่ 5,321 ไร่

- สวนรุกขชาติ 5 แห่ง เนื้อที่ 1,278 ไร่

รวมเนื้อที่ 2,659, 0 60.85 ไร่

    กลับเมนูด้านบน

 

3. บริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกเขาใหญ่ – ดงพญาเย็น รวมเป็นเนื้อที่ 3,845,082.53 ไร่

 

(อช.เขาใหญ่ 1,353,471.53 ไร่ อช.ทับลาน 1,397,375 ไร่ อช. ปางสีดา 527,500 ไร่ อช.ตาพระยา 371,250 ไร่

ขสป. ดงใหญ่ 195,486 ไร่)

 

หมายเหตุ พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และ 2 ส่วนใหญ่ทับซ้อนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนป่า และ FPT ไปแล้วจึงมิได้นำมารวม

 

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ จำนวน 5 แห่ง อุทยานแห่งชาติเตรียมการ จำนวน 1 แห่ง

วนอุทยาน จำนวน 1 แห่ง รวมเป็นเนื้อที่ 2,100,099.5 ไร่

 

ลำดับที่

รายชื่อพื้นที่อุทยานแห่งชาติ/ วนอุทยาน

จังหวัด

เนื้อที่ (ไร่)

ตาม พ.ร.บ.

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ

 

 

 

 

 

อุทยานแห่งชาติทับลาน

 

 

 

อุทยานแห่งชาติปางสีดา

 

 

 

อุทยานแห่งชาติตาพระยา

 

 

 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

 

 

 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

 

 

 

 

วนอุทยานเขาอีโต้

 

 

 

 

ปราจีนบุรี

นครนายก

นครราชสีมา

สระบุรี

 

 

ปราจีนบุรี

นครราชสีมา

 

 

ปราจีนบุรี

สระแก้ว

 

 

สระแก้ว

บุรีรัมย์

 

 

สระบุรี

นครนายก

 

 

สระบุรี

นครราชสีมา

 

 

ปราจีนบุรี

 

 

1,353,471.53

717,968.75

342,500

225,552.78

67,450

 

1,397,375

212,500

1,184,875

 

527,500

3,125

524,375

 

371,250

143,750

227 ,500

 

48,446.75

45,759.75

2,687

 

29,229

26,984

2,245

 

 

13,000

 

 

 

18 ก.ย. 2505

 

 

 

 

 

23 ธ.ค. 2524

 

 

 

22 ก.พ. 2525

 

 

 

22 พ.ย. 2539

 

 

 

2 มิ.ย. 24

(เตรียมการผนวก

20,590.5 ไร่ )

 

(เตรียมการ)

 

 

 

 

(กรมอุทยานฯ อนุมัติเมื่อ

23 มี.ค. 2549)

 

 

 

รวม

 

2,100,099.5

 

กลับเมนูด้านบน

พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 2 แห่ง รวมเนื้อที่ 126,150 ไร่

 

ลำดับที่

รายชื่อพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

จังหวัด

เนื้อที่ (ไร่)

ตาม พ.ร.บ.

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่

1 .

 

 

 

 

 

 

2

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

 

 

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

จังหวัดลพบุรี

 

สระแก้ว

ฉะเชิงเทรา

จันทบุรี

ชลบุรี

ระยอง

 

ลพบุรี

643,750

29,275

 

 

 

 

 

96,875

 

5 ต.ค. 2544

 

 

 

 

 

31 ธ.ค. 29

 

รวม

 

126,150

 

กลับเมนูด้านบน

พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 5 แห่ง รวมเนื้อที่ 151,192 ไร่

 

ลำดับที่

รายชื่อพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

จังหวัด

เนื้อที่ (ไร่)

ตาม พ.ร.บ.

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาคอก-เขาหินดาด

 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์

 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อม

 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ

สระบุรี

 

ลพบุรี

 

ปทุมธานี

 

ลพบุรี

 

ลพบุรี

34,567

 

8,440

 

74

 

106,611

 

1 ,500

 

(เตรียมการ)

 

13 ส.ค. 39

 

29 ส.ค. 21

 

(ตามประกาศกระทรวงฯ

ฉบับ ลงวันที่ 7 มี.ค.50)

(ตามประกาศกระทรวงฯ

ฉบับลงวันที่ 26 ก.พ.50)

รวม

151,192

 

กลับเมนูด้านบน

 

หน่วยงานด้านสัตว์ป่าที่มีพื้นที่คงสภาพป่า จำนวน 3 แห่ง

รวมเป็นเนื้อที่ 5,453 ไร่

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยงาน

 

จังหวัด

เนื้อที่ (ไร่)

สถานะพื้นที่

ป่าอนุรักษ์

พื้นที่ของรัฐอื่น ๆ

1

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์

สัตว์ป่านครนายก

 

นครนายก

4,773

 

ป่าไม้ถาวร

2

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์

สัตว์ป่าสระบุรี

 

สระบุรี

250

 

ป่าสงวนแห่งชาติ

3

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน

 

ปราจีนบุรี สระแก้ว

430

อุทยานแห่งชาติ

ปางสีดา

 

รวม

5,453

 

 

กลับเมนูด้านบน

พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ จำนวน 2 แห่ง รวมเนื้อที่ 10,821 ไร่

 

ลำดับที่

สวนพฤกษศาสตร์

จังหวัด

เนื้อที่ (ไร่)

สถานะพื้นที่

ป่าอนุรักษ์

พื้นที่ของรัฐอื่น ๆ

1

สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี

กรมป่าไม้

สระแก้ว

5,500

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขาอ่างฤาไน

 

2

สวนพฤกษศาสตร์ ภาคกลาง (พุแค)

สระบุรี

5,321

-

ป่าสงวนแห่งชาติป่าพระพุทธบาท - พุแค

 

รวมทั้งสิ้น

 

10,821

 

 

 

 

กลับเมนูด้านบน

พื้นที่สวนรุกขชาติ จำนวน 5 แห่ง รวม 1,328 ไร่

 

ลำดับที่

สวนรุกขชาติ

จังหวัด

เนื้อที่ (ไร่)

สถานะพื้นที่

ป่าอนุรักษ์

พื้นที่ของรัฐอื่น ๆ

1

สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์

 

สระแก้ว

488

-

ป่าไม้ถาวรตามมติ ครม.

2

สวนรุกขชาติมวกเหล็ก

สระบุรี

นครราชสีมา

65

50

-

ป่าตาม พ.ร.บ. 2484

 

3

สวนรุกขชาติคูเมือง

สิงห์บุรี

335

-

ที่ราชพัสดุ

 

4

สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง

ลพบุรี

350

-

ป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล

 

5

สวนรุกขชาติค่ายบางระจัน

สิงห์บุรี

40

-

ที่ราชพัสดุ

 

 

รวมทั้งสิ้น

 

1 ,328

-

 

กลับเมนูด้านบน

 

พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และ 2

 

ลำดับ

จังหวัด

1 A

1B

2

รวมเนื้อที่

1

ปราจีนบุรี

395,722

25,722

128,699

550,143

2

นครนายก

289,913

5,327

39,151

334,391

3

สระแก้ว

180,763

361

129,998

311,122

4

ชัยนาท

9,729

937

8,190

18,856

5

ปทุมธานี

0

0

0

0

6

พระนครศรีอยุธยา

0

0

0

0

7

ลพบุรี

86,662

74,204

128,135

289,001

8

สระบุรี

228,720

80,824

127,553

437,097

9

สิงห์บุรี

0

0

0

0

10

อ่างทอง

0

0

0

0

กลับเมนูด้านบน

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 6 ป่า รวมเนื้อที่ 497,698 ไร่ ส่งมอบ สปก.

รวมเนื้อที่ 200,383 ไร่ คงเหลือเนื้อที่ 297,315 ไร่

 

ลำดับที่

ป่าสงวนแห่งชาติ

ส่งมอบ สปก.

(ไร่)

คงเหลือ

(ไร่)

ชื่อป่า

เนื้อที่ (ไร่)

1

ป่าทุ่งโพธิ์

19,350

14,690

4,660

2

ป่าห้วยไคร้

170,500

163,280

7,220

3

ป่าประดู่ – วังตะเคียน

987

987

-

4

ป่าน้ำตกเขาอีโต้

13,593

-

13,593

5

ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน

276,875

5,033

271,842

6

ป่าแควระบม-สียัด

16 , 393

16,393

-

รวม

497,698

200,383

297,315

กลับเมนูด้านบน

 

ท้องที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 11 ป่า รวมเนื้อที่ 3,236,571.75 ไร่ ส่งมอบ สปก.

รวมเนื้อที่ 1,829,208.28 ไร่ คงเหลือเนื้อที่ 1,403,363.47 ไร่

 

ลำดับที่

ป่าสงวนแห่งชาติ

ส่งมอบ สปก.

(ไร่)

คงเหลือ

(ไร่)

ชื่อป่า

เนื้อที่ (ไร่)

1

ป่าตาพระยา

336,950

118,895.78

218,054.22

2

ป่าท่ากะบาก

281,930

214,019.77

67,910.23

3

ป่าห้วยไคร้

295,800

125,956.34

169,843.66

4

ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน

428,234

87,062

341,172

5

ป่าวัฒนานคร

81,937

55,150

26,787

6

ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ

232,100

188,337.39

43,762.61

7

ป่าโคกสูง

416,484

78,385

338,099

8

ป่าเขาฉกรรจ์ ป่าโนนสาวเอ้ ป่าปลายคลองห้วยไคร้

1,072,500

876,275

196,225

9

ป่าสักท่าระพา

38.75

-

38.75

10

ป่าท่าแยก

37,031

34,025

3,006

11

ป่าแควระบม- สียัด

53,567

51,102

2,465

รวม

3,236,571.75

1,829,208.28

1,407,363.47

กลับเมนูด้านบน

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดสระบุรี

รวมเนื้อที่ 392,859.75 ไร่ ส่งมอบ สปก. รวมเป็นเนื้อที่ - ไร่

 

ลำดับที่

ป่าสงวนแห่งชาติ

ส่งมอบ สปก.

(ไร่)

ชื่อป่า

เนื้อที่ (ไร่)

1

2

3

4

5

6

7

8

ป่าพระฉาย

ป่าพระพุทธบาทและป่าพุแค

ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลางและป่าลำพญากลาง

ป่าหมวกเหล็ก และป่าทับกลาง แปลง 2

ป่าลานท่าฤทธิ์

ป่าเขาพระ

ป่าทับกลางและป่าหมวกเหล็ก แปลงที่ 1

ป่าเขาโป่งและป่าเขาถ้ำเสือ

 

15 ,000

22,000

124,993.75

112,425

5,800

5,391

97,350

9,900

ไม่มีข้อมูล

รวม

392 ,859.75

 

กลับเมนูด้านบน

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดชัยนาท

รวมเนื้อที่ 78,330.75 ไร่ ส่งมอบ สปก. รวมเป็นเนื้อที่ - ไร่

 

ลำดับที่

ป่าสงวนแห่งชาติ

ส่งมอบ สปก.

(ไร่)

ชื่อป่า

เนื้อที่ (ไร่)

1

2

 

ป่าเขาราวเทียน

ป่าเขาช่องลมและป่าเขาหลัก

 

43 ,962

34,368.75

ไม่มีข้อมูล

รวม

78,330.75

 

กลับเมนูด้านบน

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดลพบุรี

รวมเนื้อที่ 1,110,108.50 ไร่ ส่งมอบ สปก. รวมเป็นเนื้อที่ - ไร่

 

ลำดับที่

ป่าสงวนแห่งชาติ

ส่งมอบ สปก.

(ไร่)

ชื่อป่า

เนื้อที่ (ไร่)

1

2

3

4

ป่าชัยบาดาล

ป่าซับลังกา

ป่าวังเพลิงป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์

ป่าเขาเพนียด

396,562

248,987.50

447,082

17,477

ไม่มีข้อมูล

รวม

1,110,108.50

 

  กลับเมนูด้านบน

หน่วยงานในท้องที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) รวม 85 หน่วยงาน

 

- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) 59 หน่วยงาน

 

- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี 58 หน่วยงาน

 

- สังกัดส่วนกลางในท้องที่

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) 28 หน่วยงาน

 

ข้อมูลพื้นที่ภาพรวมของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

ท้องที่จังหวัดสระแก้ว

 

1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์

- อุทยานแห่งชาติ จำนวน 2 แห่ง รวม 668,125 ไร่

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 แห่ง รวม 29,275 ไร่

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน - แห่ง รวม - ไร่

 

2. พื้นที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีแผนงานดำเนินงาน (ป่าสงวนฯ / ป่า 2484 / ที่ราชพัสดุ)

 

ชื่อหน่วยงาน

จำนวน

(แห่ง)

เนื้อที่ (ไร่)

ทับซ้อนป่าอนุรักษ์

พื้นที่ของรัฐอื่น ๆ

วนอุทยาน

-

-

-

สวนป่า / โครงการปลูกป่า

16

52 , 981.79

86,405.45

FPT

25

2,787

30,241

สวนพฤกษ์ศาสตร์

1

5,500

0

สวนรุกขชาติ

1

0

488

หน่วยงานด้านสัตว์ป่า (ที่มีพื้นที่ป่า)

1

430

0

หน่วยงานที่มีแผนงานงบประมาณดำเนินการ

-

-

-

รวม

44

61,698.79

117,134.45

 

รวมจำนวนทั้งสิ้น 47 แห่ง เนื้อที่ 814,534.45 ไร่

 

หมายเหตุ มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 11 ป่า รวม 3,236,571.75 ไร่

 

กลับเมนูด้านบน

ข้อมูลพื้นที่ภาพรวมของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

ท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี

 

1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์

- อุทยานแห่งชาติ จำนวน 3 แห่ง รวม 933,593.75 ไร่

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน - แห่ง รวม - ไร่

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน - แห่ง รวม - ไร่

 

2. พื้นที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีแผนงานดำเนินงาน (ป่าสงวนฯ / ป่า 2484 / ที่ราชพัสดุ)

 

ชื่อหน่วยงาน

จำนวน

(แห่ง)

เนื้อที่ (ไร่)

ทับซ้อนป่าอนุรักษ์

พื้นที่ของรัฐอื่น ๆ

วนอุทยาน

1

-

13,000

สวนป่า / โครงการปลูกป่า

9

42,885.33

10,668.34

FPT

19

16,984

500

สวนพฤกษ์ศาสตร์

-

-

-

สวนรุกขชาติ

-

-

-

หน่วยงานด้านสัตว์ป่า (ที่มีพื้นที่ป่า)

-

-

-

หน่วยงานที่มีแผนงานงบประมาณดำเนินการ

-

-

-

รวม

29

59,869.33

24,168.34

กลับเมนูด้านบน

รวมจำนวนทั้งสิ้น 32 แห่ง เนื้อที่ 957,762.09 ไร่

 

หมายเหตุ มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 6 ป่า รวม 497,698 ไร่

 

ข้อมูลพื้นที่ภาพรวมของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

ท้องที่จังหวัดนครนายก

 

1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์

- อุทยานแห่งชาติ จำนวน 2 แห่ง รวม 345,187 ไร่

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน - แห่ง รวม - ไร่

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน - แห่ง รวม - ไร่

 

2. พื้นที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีแผนงานดำเนินงาน (ป่าสงวนฯ / ป่า 2484 / ที่ราชพัสดุ)

 

ชื่อหน่วยงาน

จำนวน

(แห่ง)

เนื้อที่ (ไร่)

ทับซ้อนป่าอนุรักษ์

พื้นที่ของรัฐอื่น ๆ

วนอุทยาน

-

-

-

สวนป่า / โครงการปลูกป่า

2

900

8

FPT

-

-

-

สวนพฤกษ์ศาสตร์

-

-

-

สวนรุกขชาติ

-

-

-

หน่วยงานด้านสัตว์ป่า (ที่มีพื้นที่ป่า)

1

0

4 , 773

หน่วยงานที่มีแผนงานงบประมาณดำเนินการ

-

-

-

รวม

2

900

4,781

กลับเมนูด้านบน

รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 แห่ง เนื้อที่ 349,968 ไร่

ข้อมูลพื้นที่ภาพรวมของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

ท้องที่จังหวัดสระบุรี

 

1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์

- อุทยานแห่งชาติ จำนวน 3 แห่ง รวม 140,193.75 ไร่

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน - แห่ง รวม - ไร่

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 1 แห่ง รวม 34,567 ไร่

 

2. พื้นที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีแผนงานดำเนินงาน (ป่าสงวนฯ / ป่า 2484 / ที่ราชพัสดุ)

 

ชื่อหน่วยงาน

จำนวน

(แห่ง)

เนื้อที่ (ไร่)

ทับซ้อนป่าอนุรักษ์

พื้นที่ของรัฐอื่น ๆ

วนอุทยาน

-

-

-

สวนป่า / โครงการปลูกป่า

27

31 ,800

68,842.86

FPT

12

10,550

29,019

สวนพฤกษ์ศาสตร์

1

0

5,321

สวนรุกขชาติ

1

0

65

หน่วยงานด้านสัตว์ป่า (ที่มีพื้นที่ป่า)

1

0

250

หน่วยงานที่มีแผนงานงบประมาณดำเนินการ

-

-

-

รวม

42

42 ,350

103,497.86

 

รวมจำนวนทั้งสิ้น 46 แห่ง เนื้อที่ 278,258.61 ไร่

 

หมายเหตุ มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 8 ป่า รวม 392,859.75 ไร่

กลับเมนูด้านบน

ข้อมูลพื้นที่ภาพรวมของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

ท้องที่จังหวัดลพบุรี

 

1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์

- อุทยานแห่งชาติ จำนวน - แห่ง รวม - ไร่

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 แห่ง รวม 96,875 ไร่

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 3 แห่ง รวม 116,551 ไร่

 

2. พื้นที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีแผนงานดำเนินงาน (ป่าสงวนฯ / ป่า 2484 / ที่ราชพัสดุ)

 

ชื่อหน่วยงาน

จำนวน

(แห่ง)

เนื้อที่ (ไร่)

ทับซ้อนป่าอนุรักษ์

พื้นที่ของรัฐอื่น ๆ

วนอุทยาน

-

-

-

สวนป่า / โครงการปลูกป่า

23

5 ,654

16,311.7

FPT

13

4,290

20,200

สวนพฤกษ์ศาสตร์

-

-

-

สวนรุกขชาติ

1

0

350

หน่วยงานด้านสัตว์ป่า (ที่มีพื้นที่ป่า)

-

-

-

หน่วยงานที่มีแผนงานงบประมาณดำเนินการ

-

-

-

รวม

37

9,944

36,861.7

 

รวมจำนวนทั้งสิ้น 41 แห่ง เนื้อที่ 250,287.7 ไร่

 

หมายเหตุ มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 4 ป่า รวม 1,110,108.50 ไร่

กลับเมนูด้านบน

ข้อมูลพื้นที่ภาพรวมของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

ท้องที่จังหวัดชัยนาท

 

1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์

- อุทยานแห่งชาติ จำนวน - แห่ง รวม - ไร่

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน - แห่ง รวม - ไร่

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน - แห่ง รวม - ไร่

 

2. พื้นที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีแผนงานดำเนินงาน (ป่าสงวนฯ / ป่า 2484 / ที่ราชพัสดุ)

 

ชื่อหน่วยงาน

จำนวน

(แห่ง)

เนื้อที่ (ไร่)

ทับซ้อนป่าอนุรักษ์

พื้นที่ของรัฐอื่น ๆ

วนอุทยาน

-

-

-

สวนป่า / โครงการปลูกป่า

4

0

2,397

FPT

2

0

5,400

สวนพฤกษ์ศาสตร์

-

-

-

สวนรุกขชาติ

-

-

-

หน่วยงานด้านสัตว์ป่า (ที่มีพื้นที่ป่า)

-

-

-

หน่วยงานที่มีแผนงานงบประมาณดำเนินการ

1

-

4

รวม

7

0

7,801

 

รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 แห่ง เนื้อที่ 7,801 ไร่

หมายเหตุ มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 2 ป่า รวม 78,330.75 ไร่

กลับเมนูด้านบน

 

ข้อมูลพื้นที่ภาพรวมของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

ท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี

 

1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์

- อุทยานแห่งชาติ จำนวน - แห่ง รวม - ไร่

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน - แห่ง รวม - ไร่

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน - แห่ง รวม - ไร่

 

2. พื้นที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีแผนงานดำเนินงาน (ป่าสงวนฯ / ป่า 2484 / ที่ราชพัสดุ)

 

ชื่อหน่วยงาน

จำนวน

(แห่ง)

เนื้อที่ (ไร่)

ทับซ้อนป่าอนุรักษ์

พื้นที่ของรัฐอื่น ๆ

วนอุทยาน

-

-

-

สวนป่า / โครงการปลูกป่า

-

-

-

FPT

-

-

-

สวนพฤกษ์ศาสตร์

-

-

-

สวนรุกขชาติ

2

0

375

หน่วยงานด้านสัตว์ป่า (ที่มีพื้นที่ป่า)

-

-

-

หน่วยงานที่มีแผนงานงบประมาณดำเนินการ

-

-

-

รวม

2

0

375

 

รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 แห่ง เนื้อที่ 375 ไร่

กลับเมนูด้านบน

 

ข้อมูลพื้นที่ภาพรวมของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

ท้องที่จังหวัดอ่างทอง

 

1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์

- อุทยานแห่งชาติ จำนวน - แห่ง รวม - ไร่

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน - แห่ง รวม - ไร่

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน - แห่ง รวม - ไร่

 

2. พื้นที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีแผนงานดำเนินงาน (ป่าสงวนฯ / ป่า 2484 / ที่ราชพัสดุ)

 

ชื่อหน่วยงาน

จำนวน

(แห่ง)

เนื้อที่ (ไร่)

ทับซ้อนป่าอนุรักษ์

พื้นที่ของรัฐอื่น ๆ

วนอุทยาน

-

-

-

สวนป่า / โครงการปลูกป่า

-

-

-

FPT

-

-

-

สวนพฤกษ์ศาสตร์

-

-

-

สวนรุกขชาติ

-

-

-

หน่วยงานด้านสัตว์ป่า (ที่มีพื้นที่ป่า)

-

-

-

หน่วยงานที่มีแผนงานงบประมาณดำเนินการ

-

-

-

รวม

-

-

-

กลับเมนูด้านบน

ข้อมูลพื้นที่ภาพรวมของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

ท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์

- อุทยานแห่งชาติ จำนวน - แห่ง รวม - ไร่

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน - แห่ง รวม - ไร่

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน - แห่ง รวม - ไร่

 

2. พื้นที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีแผนงานดำเนินงาน (ป่าสงวนฯ / ป่า 2484 / ที่ราชพัสดุ)

 

ชื่อหน่วยงาน

จำนวน

(แห่ง)

เนื้อที่ (ไร่)

ทับซ้อนป่าอนุรักษ์

พื้นที่ของรัฐอื่น ๆ

วนอุทยาน

-

-

-

สวนป่า / โครงการปลูกป่า

-

-

-

FPT

-

-

-

สวนพฤกษ์ศาสตร์

-

-

-

สวนรุกขชาติ

-

-

-

หน่วยงานด้านสัตว์ป่า (ที่มีพื้นที่ป่า)

-

-

-

หน่วยงานที่มีแผนงานงบประมาณดำเนินการ

-

-

-

รวม

-

-

-

กลับเมนูด้านบน

ข้อมูลพื้นที่ภาพรวมของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

ท้องที่จังหวัดปทุมธานี

 

1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์

- อุทยานแห่งชาติ จำนวน - แห่ง รวม - ไร่

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน - แห่ง รวม - ไร่

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 1 แห่ง รวม 74 ไร่

 

2. พื้นที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีแผนงานดำเนินงาน (ป่าสงวนฯ / ป่า 2484 / ที่ราชพัสดุ)

 

ชื่อหน่วยงาน

จำนวน

(แห่ง)

เนื้อที่ (ไร่)

ทับซ้อนป่าอนุรักษ์

พื้นที่ของรัฐอื่น ๆ

วนอุทยาน

-

-

-

สวนป่า / โครงการปลูกป่า

-

-

-

FPT

-

-

-

สวนพฤกษ์ศาสตร์

-

-

-

สวนรุกขชาติ

-

-

-

หน่วยงานด้านสัตว์ป่า (ที่มีพื้นที่ป่า)

-

-

-

หน่วยงานที่มีแผนงานงบประมาณดำเนินการ

-

-

-

รวม

-

-

-

 

รวมจำนวนทั้งสิ้น 1 แห่ง เนื้อที่ 74 ไร่

กลับด้านบน

เอกสารอ้างอิง  

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ (ปราจีนบุรี) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2550

สำนักแผนงานและสารสนเทศ , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช . 2549 . ข้อมูลสถิติ ( Statistical data ) อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช . กรุงเทพฯ

หมายเหตุ ข้อมูลพื้นที่ภาพรวมในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น หากมีข้อมูลใดเพิ่มเติม หรือมีข้อแก้ไขประการใด กรุณาแจ้งคณะผู้จัดทำ ส่วน ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ (นางสาวศศิกานต์ บุญเมือง นักวิชาการป่าไม้ 3 โทร. 037-211140

 


 Link To


จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211-340  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 100