หน้าหลัก   |   ประวัติสำนักงาน  โครงสร้าง    หน่วยงานในสังกัด    จัดซื้อจัดจ้าง |  หนังสือเวียนสำนัก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว/ประกาศ/เรื่อง
หมายเหตุ
กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ 12 แห่ง
(0911.6 /3756 ลว 28 มิ.ย.53)
 
ชมภาพโครงการอบรมหลักสูตร "การใช้ประโยชน์ผลผลิตรองป่าไม้อย่างยั่งยืน" โดยโครงการแนวเชื่อมต่อ
กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2552 ณ สวนนงนุช ปราจีนบุร
 
ชมภาพการฝึกอบรมภายใต้โครงการแนวเชื่อมต่อกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
หลักสูตร "การจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม" ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2552 ณ บ้านทะเลหมอกรีสอร์ท อ.นาดี จ.ปราจีนบ
ุรี
 
ภาพวันงานโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้บนถนนสายต้นไม้สวย คู่เมืองปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552  
เอกสารเผยแพร่ : การศึกษาและสำรวจออกแบบทางเชื่อมผืนป่ามรดกโลกบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304
สาย อ.กบินทร์บุรี - อ.ปักธงชัย (กรมทางหลวง ฯ)
 
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่า ปี พ.ศ.2553(0911.1/5425 ลว.18 พ.ย.52)  
ปิดการท่องเที่ยว และพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติ(เพิ่มเติม)(0911.6/3891 ลว.21ส.ค.52)  
นายชัยรัตน์ ชยามฤต ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1(ปราจีนบุรี)ให้เกียรติมอบเช็คช่วยชาติแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด จำนวนผู้ำได้รับสิทธิ 131 คน เมื่อวันที่ 26 มี.ค.52 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนัก  
เอกสารประกอบคำบรรยายเรื่อง ก.พ.จะประกาศประเภทตำแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง ตาม พ.ร.บ.ใหม่ ในวันที่ 11 ธ.ค.51 (11 ธ.ค.51)  
แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช(0911.201/6146 ลว.27 พ.ย.51)  
แจ้งการออกอากาศสารคดีโทรทัศน์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุด "ป่าอยู่คู่ไทย ด้วยพระบารมี"
(0911.11/6134 ลว. 26 พ.ย. 51)
 
ขอส่งประกาศกรมอุทยานฯ เรื่อง งดการจัดกิจกรรมบางประเภทในอุทยานฯ (0911.6/5784 ลว. 4 พ.ย. 51)  
การกำหนดราคาสัตว์ป่า (0911.7/5140 ลว. 26 ก.ย. 51)    
ชมภาพรับเสด็จศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ บริเวณอาคารทรงงาน
โครงการทับทิมสยาม 03 จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2551
 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4  "หลักสูตร การประเมินและติดตามระบบนิเวศอย่างมีส่วนร่วม" ภายใต้โครงการจัดทำแนวเชื่อมต่อ กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2551
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 
 
ประกาศกรมอุทยานฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
(เฉพาะ สบอ.1) (ลว.7 ส.ค.51)
 
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดปริมาณการส่งออกหนังงูเห่าฟอกและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากงูเห่า
ประจำปี พ.ศ.2551(0911.7/1497 ลว. 11 มี.ค. 51)
 
สรุปผลการปฏิบัติงานของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า(การสำรวจและเฝ้าระวังไข้หวัดนกฯ)ประจำเดือน มกราคม 2551(14/02/2551)  
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทย ครั้งที่ 1 (0911.201/994 ลว. 13 ก.พ. 51)  
นครนายกจัดซ้อมแผนปฏิบัติการเพิ่มความชำนาญดับเพลิงถูกขั้นตอน  (จาก นสพ.เดลินิวส์ 23/01/2551 )  
ความรู้เพื่อประชาชน ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม  
ควาเป็นมาของสำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่  
ประกาศเปิดรับนักท่ิองเที่ยวในกรณีพักค้างแรมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย (0911.7/5444 ลว.21 พ.ย.50)  
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องสถานการณ์ไฟป่า ปี พ.ศ. 2551 (0911.4/5277 ลว.12 พ.ย. 50)  
กำหนดท้องที่เขาเอราวััณ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ให้ีเป็นเขตห้ามล่า สัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 (0911.7/5228 ลว.9 พ.ย. 50)  
การออกอากาศประชาสัมพันธ์์และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุเกี่ยวกับกิจกรรมของ กรมอุทยานฯ(0911.204/5091 ลว.5 พ.ย.50)  
วิจัยผลิตภัณฑ์ "หมากจอง" เป็นเวชภัณฑ์ปรับภูมิคุ้มกันร่างกาย (29 ต.ค.50)  
การให้สิทธิพิเศษแก่บุตรของสมาชิกศิษย์เก่าวนศาสตร์เข้าเรียนในระดับปริญญาตรี คณะวนศาสตร์ตามโครงการโควต้า้พิเศษ (0911.201/4896 ลว.25 ต.ค.50)  
ทส.ไฟเขียวขายคาร์บอนซิงค์จากป่าไม้ (15 ต.ค.50)  
ขอเชิญหน่วยงานและบุคคลากรเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ในหัวข้อ ทางรอดของสัตว์ ป่าท่ามกลางกระแสการพัฒนาประเทศ ระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค.50 ณ ห้องประชุมสง่าสรรพศรี คณะวนศาสตร์ มก. (0901.7/4705 ลว.12 ต.ค.50)  
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรา กำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษณีอายุก่อนกำหนด) (0901.3/ว.15603 ลว. 8 ต.ค.50)
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการประจำปี 2551(นร1008.1/ว9 ลว. 17 ก.ย.50)  
การรับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน Fulbright Thai ฯ (0911.201/3335 ลว.27 ก.ค.50)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น(0911.201/3334 ลว. 27 ก.ค.50)  
ประชาสัมพันธ์ การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(0911.201/3297 ลว.26 ก.ค.50)  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม(กวาวเครือ) พ.ศ.2549  
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เรื่อง การผ่อนผันการจัดเก็บค่าบริการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2549  
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร