วิสัยทัศน์: อนุรักษ์ทรัพยากรในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบโดยการมีส่วนร่วมให้อำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน                                      

เกี่ยวกับหน่วยงาน
 


Homepage
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร         
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภาคสนาม
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
หน่วยงานเกี่ยวข้อง
  กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัดกรม
                อุทยานแ่ห่งชาติฯ
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สมาชิกสหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ

 
 
ส่วนราชการไทย
  รัฐบาลไทย
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานตรวจเงิน
                แผ่นดิน
สำนักงาน ป.ป.ช.
จังหวัด
ศูนย์ข้อมูลกลางสั่ง
                ซื้อสั่งจ้างภาึครัฐ
โครงการลดการใช้
                 พลังงานภาครัฐ
ศูนย์ข่าวและเตือน
                ภัยสิ่งแวดล้อมฯ
การพัฒนาสมรรถนะ
                สู่มืออาชีพฯ

GFMIS
PMQA 
 
 
ลิ้งค์เว็บไซต์
  Google.com
Hotmail.com
Yahoo.com
Sanook.com
Panthip.com
Thaimail
IT-Guides
Com-th.net
Thaiware.com
Login.co.th
ศูนย์รวมธรรมฯ
Voice of America

 
 
Website counter ;
เริ่มเมื่อ 30/11/2553

 

แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.2554   (แบบ   อส.101 – 104/1)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่   1   (ปราจีนบุรี)

แผนงาน – ผลผลิต – กิจกรรมงาน/โครงการ

งบประมาณ   (บาท)

1.แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

144, 327, 589

ผลผลิตที่   1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ

132, 307,889

1.1 กิจกรรมอนุรักษ์   ฟื้นฟู   และพัฒนาป่าไม้

132, 307,889

- กิจกรรมงานบริหารทั่วไป

608,000

- กิจกรรมงานบริหารส่วนภูมิภาค

2,007,800

- กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร

3,190,550

- กิจกรรมงานสารสนเทศป่าไม้

150,000

- กิจกรรมงานโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

298,000

- กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์

6,592,500

- กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

13,102,700

- กิจกรรมงานคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าตามอนุสัญญา   (cites )

418,396

- กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ารอยต่อ   5   จังหวัด (ภาคตะวันออก)

15,566,900

- กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ

29,622,970

- กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองพันธุ์พืช

340,000

- กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า

8,618,300

- กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ

9,496,330

- กิจกรรมงานบำรุงป่า

23,842,368

- กิจกรรมงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ

4,377,075

- กิจกรรมงานงานพัฒนาการป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

10,332,200

- กิจกรรมงานโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

1,629,400

- กิจกรรมงานโครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

558,200

- กิจกรรมงานบริการวิศวกรรมป่าไม้

165,700

- กิจกรรมงานบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

284,000

- กิจกรรมงานโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

129,000

- กิจกรรมงานเพาะพันธุ์และปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ

947,500

- กิจกรรมงานพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

30 ,000

ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

7 ,034,600

3.1 กิจกรรมงานวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า

7 ,034,600

- กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้

7 ,034,600

โครงการที่ 1 : โครงการแผนการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีกธรรมชาติ (โรคไข้หวัดนก)

3,000,100

โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดำริ

1,985,000

3. แผนงานบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

10,968,530

ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

10,968,530

- กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

10,968,530

รวมงบประมาณที่ได้รับ

155,296,119

 


 Link To


จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211-340  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 100