นางอนุชยา ชำนาญคิด หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ ได้ทำการวางแปลงสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 4 แปลงตัวอย่าง โดยทำการเก็บข้อมูล Tree Sapling & Seeding ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ณ พื้นที่แก่งหินเพิง อ.นาดี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 14 มกราคม 2560 กลุ่มงานวิชาการได้ทำการจัดตั้งบูทในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 กลุ่มงานวิชาการได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมเรดด์พลัสสำหรับชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวบุ่ง หมู่ที่ 18 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ระหว่างวันที่ 14-19 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ ได้ทำการวางแปลงสำรวจความหลากหลายธรรมชาติ จำนวน 3 แปลงตัวอย่าง โดยทำการเก็บข้อมูล Tree Sapling & Seeding ณ คลองเพกา อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

การสำรวจทรัพยากรป่าไม้เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ณ อุทยานแห่งปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอางฤาไน ระหว่างวันที่ วันที่ 6-9 ธันวาคม 2559
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการเข้าร่วมกิจกรรม
พิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์และสวดเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ชุมชนคุณธรรมวัดป่ามะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มงานวิชาการได้จัดการฝึกอบรม
หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมเรดด์พลัส
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้
สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานวิชาการเข้าร่วมโครงการสร้างฝาย ประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน พรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ ๑๒ (เนินหอม)

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานวิชาการเข้าร่วมพิธีโครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน พรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลากลาง (ใหม่) จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 21 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานวิชาการเข้าร่วมโครงการ "ทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจด้วยศีล ๕ " ณ วัดเกาะแดง ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2559 เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานวิชาการปฏิบัติงาน โครงการสำรวจความหลากลายทางชีวภาพ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

หนังสือใหม่ห้องสมุดกลุ่มงานวิชาการ

สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่ง ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่ง ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก) โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่ง ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก

คู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทน้ำตก

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

วารสารการจัดการป่าไม

คู่มือดจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฏหมายเกี่ยวกับ งาช้าง

เถาวัลย์แก่งกระจาน

ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรในประเทศไทย ๑

ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรในประเทศไทย ๒

วันที่ 22 พฤษภาคม วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ