นางอนุชยา ชำนาญคิด หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

วันที่ 31 มกราคม 2561
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานการสำรวจพืชต่างถิ่นรุกราน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา ณ อุทยานแห่งชาติตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ สำรวจเก็บข้อมูลอัตราการรอดตายของกล้าไม้พะยูง พร้อมเก็บปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ ความชื้น ความเข้มแสง อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดด่าง ในอุทยานแห่งชาติ ท้องที่ อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2561
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและเจ้าหน้าที่ ออกติดตามการปฏิบัติงานของสวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว และสวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2561
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ เตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้พะยูง และย้ายกล้าไม้พะยูง การศึกษาการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของพะยูงในพื้นที่มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2561
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลาน ปฏิบัติงานสำรวจทรัพยากรป่าไม้พื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 13 มกราคม 2561
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านป่าไม้และสัตว์ป่า เผยแพร่
สร้างจิตสำนึกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมเสริมความแข็งแกร่ง และ
พัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ลานพระบรม
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลาน ปฏิบัติงานสำรวจ
ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านป่าไม้และสัตว์ป่า
เผยแพร่สร้างจิตสำนึกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมเสริม ความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส ในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่านครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก

วันที่ 24 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ตามโครงการวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า (Run for Rangers) ครั้งที่ 2 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 17 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม “เกมป่าคุณค่ามหาศาล และการคำนวณ
มูลค่าจากป่า” ในโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ความรู้ด้านป่าไม้และสัตว์ป่า เผยแพร่สร้างจิตสำนึกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส ณ ศูนย์การเรียนรู้
เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี

ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ สำรวจเก็บข้อมูลอัตราการรอดตายของกล้าไม้พะยูง พร้อมเก็บปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ ความชื้น ความเข้มแสง อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดด่าง ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ท้องที่อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการติดต่อประสานงาน และสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และนครราชสีมา

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ ร่วมกิจกรรมประชาคม ประจำปีงบประมาณปี 2561 กับส่วนประสานโครงการพระราชดำริ ในโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม และร่วม
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านป่าไม้และสัตว์ป่า เผยแพร่สร้างจิตสำนึกด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมเสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลไก
เรดด์พลัส ณ บ้านวังน้ำขุ่น ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการร่วมกับส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และส่วนประสานความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายประชาชนเพื่อการอนุรักษ์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านป่าไม้และสัตว์ป่า เผยแพร่สร้างจิตสำนึกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมเสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส ณ บ้านวังหิน หมู่ 7 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ เตรียมการเพาะเมล็ดไม้พะยูง เก็บข้อมูลการงอกเมล็ดไม้พะยูง อัตราการงอก
และการรอดตาย เก็บข้อมูลปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ ความชื้น ความเข้มแสง อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดด่าง

ระหว่างวันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ และเจ้าหน้าที่เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 4 (ลำปลายมาศ)
ปฏิบัติงานสำรวจทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ ติดต่อประสานงานวางแผน และสำรวจเก็บข้อมูลการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของ
พะยูงในพื้นที่มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ท้องที่อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการติดต่อประสานงานและสำรวจพื้นที่การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของพะยูงในพื้นที่
มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ท้องที่อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 13 ตุลาคม 2560
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ณ วัดสง่างาม ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 11 ตุลาคม 2560
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติตาพระยา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประชุมแผนงานกิจกรรมจัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ
พื้นที่มรดกโลก และมรดกแห่งอาเซียน

วันที่ 6 กันยายน 2560
กลุ่มงานวิชาการร่วมกับส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
และฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล ได้เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี" ณ โรงเรียนวัดสารวนาราม ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
กลุ่มงานวิชาการได้ร่วมจัดกิจกรรม "ชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ"
ณ หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2560
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลความหลากหลาย แมลงกับเห็ดหน้าฝนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (คลองเพกา และว่านเหลือง) จังหวัดปราจีนบุรี

ระหว่าง 14 สิงหาคม 2560
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลาน
ปฏิบัติงานสำรวจทรัพยากรป่าไม้พื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติทับลาน (ตลิ่งชัน) จังหวัดนครราชสีมา

 

มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

หนังสือใหม่ห้องสมุดกลุ่มงานวิชาการ

สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่ง ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่ง ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก) โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่ง ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก

คู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทน้ำตก

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

วารสารการจัดการป่าไม้

คู่มือดจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฏหมายเกี่ยวกับ งาช้าง

เถาวัลย์แก่งกระจาน

ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรในประเทศไทย ๑

ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรในประเทศไทย ๒

วันที่ 22 พฤษภาคม วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ