งานอนุญาตให้เข้าร่วมทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ

ฝ่ายประสานความร่วมมือทางวิชาการ

            กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจสำคัญในการสงวน คุ้มครอง และดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์     ทั่วประเทศ ซึ่งจัดว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย ทางชีวภาพของผืนป่าเขตร้อนชื้นที่สำคัญของโลก รวมถึงเป็นแหล่งนันทนาการ และเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย

            กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยกำหนดพื้นที่ตามความแตกต่างของลักษณะระบบนิเวศ ความโดดเด่น และองค์ประกอบของพื้นที่ป่าเป็นสำคัญ และมีหน่วยงานรับผิดชอบที่สำคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีนักวิจัยชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก ได้ให้ความสนใจ เข้ามาขออนุญาตศึกษาวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านวิชาการ และการพิจารณาการอนุญาตศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้กฎและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ศวป.) เพื่อพิจารณาในประเด็นทางวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายประสานความร่วมมือทางวิชาการ (สำนักงานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ/กปว. (เดิม)) เป็นหน่วยประสานงานการขออนุญาตเข้าทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 

 

 

 

 

การยื่นเอกสารคำขอ

       ผู้ประสงค์จะขออนุญาตเข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ กำกับ ดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามประเภทคำขอด้านล่าง เมื่อกรอกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางอีเมลก่อนส่งเอกสารฉบับจริง

แบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอ ตามประเภทคำขอ ดังนี้

1. ขออนุญาตฯ ครั้งแรก กรณีนักวิจัยชาวไทยทั้งหมด

2. ขออนุญาตฯ ครั้งแรก กรณีมีนักวิจัยชาวต่างชาติในโครงการ

3. ขอเพิ่ม - เปลี่ยนพื้นที่ศึกษาหรือวิจัย

4. ขอเพิ่ม - ปรับเปลี่ยนนักวิจัยในโครงการ

5. ขอขยายเวลาระยะที่ 1

6. ขอต่ออายุโครงการ

7. ขอส่งรายงานความก้าวหน้า

8. ขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ + แบบฟอร์มขอส่งมอบตัวอย่าง

 

 

* อ่านคำอธิบายของเอกสารที่ดาวน์โหลดมาแล้วให้ละเอียด
** เมื่อนักวิจัยกรอกรายละเอียดเอกสารทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งไฟล์เอกสารมาที่ อีเมล  otec_sec@hotmail.com หัวข้อเรื่อง : คัดกรองเอกสาร (ชื่อหัวหน้าโครงการ) เพื่อฝ่ายประสานฯ      จะได้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนยื่นเอกสารฉบับจริง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2561 0777 ต่อ 1460

 

     ข้อสำคัญที่ควรทราบในการยื่นขออนุญาต

 

     ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต

 

     การดำเนินการหลังได้รับอนุญาต

 

     ตรวจสอบรายชื่อเขตพื้นที่อนุรักษ์

               พื้นที่อุทยานแห่งชาต

              พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

 

     ฐานข้อมูลโครงการศึกษาหรือวิจัยฯ

 

     หมวดหมู่ตามสาขางานวิจัย

 

  

 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 

ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2535
   และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537

- ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ล่าสัตว์ป่า เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของ
   สัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ พ.ศ. 2546

- ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2538

- ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขต
   อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2549

- ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552

- ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550

- ระเบียบ กอช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
   จากทรัพยากร ชีวภาพ พ.ศ. 2554

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

Botany
กรมป่าไม้
Universe
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า     และพันธุ์พืช
Channel

สำนักงานคณะกรรมการวิจัย      แห่งชาติ (วช.)

Dragonfly

 

Titanium

 

ติดต่อเรา

      กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช       สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

      ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ       ฝ่ายประสานความร่วมมือทางวิชาการ      

      อาคารกฤต สามะพุทธิ ชั้น 2 ห้อง 221/1

 

  61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  0 2561 0777 ต่อ 1460     0 2579 8775

  otec_sec@hotmail.com

  otec_Official