ฝ่ายประสานความร่วมมือทางวิชาการ

          กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจสำคัญในการสงวน คุ้มครอง และดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ทั่วประเทศ ซึ่งจัดว่าเป็นพื้นที่
ที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเขตร้อนชื้นที่สำคัญของโลก รวมถึงเป็นแหล่งนันทนาการ และเพื่อการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย
          กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยกำหนดพื้นที่ตามความแตกต่าง
ของลักษณะระบบนิเวศ ความโดดเด่น และองค์ประกอบของพื้นที่ป่าเป็นสำคัญ และมีหน่วยงานรับผิดชอบที่สำคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีนักวิจัยชาวไทยและชาวต่างชาติ
จำนวนมาก ได้ให้ความสนใจ เข้ามาขออนุญาตศึกษาวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การบริหาร
จัดการงานด้านวิชาการ และการพิจารณาการอนุญาตศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ภายใต้กฎและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ (ศวป.) เพื่อพิจารณาในประเด็นทางวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายประสานความร่วมมือทางวิชาการ (สำนักงานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ/กปว. (เดิม))
เป็นหน่วยประสานงานการขออนุญาตเข้าทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอน
ุรักษ์

แบบรายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

free counter statistics

Last update : 11 มกราคม 2556