ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
   การเดินทางมากรมอุทยานฯ
   แผนที่ภายในกรมฯ
   ค้นหาบุคลากร
   ระบบบริหารเรื่องร้องเรียน(สำหรับเจ้าหน้าที่)
 

 
 

ศูนย์บริการประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำชมเชย แล้วพิจารณาเรื่องในเบื้องต้นเพื่อดำเนินการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาข้อร้องเรียนจนได้ข้อเท็จจริง แล้วจึงรายงานผลการดำเนินการต่อศูนย์บริการประชาชน เมื่อการรายงานข้อเท็จจริงสมควรแก่การยุติเรื่อง ศูนย์บริการประชาชนจะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานต้นเรื่องหรือผู้ร้องเรียนทราบ หรือทำการชี้แจงข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์กรมกรณีไม่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนต้นเรื่องได้

 
 

                               ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคู่มือระบบร้องเรียน/ชี้แจงเรื่องร้องเรียน
(สำหรับผู้ร้องเรียน)
คู่มือระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

 

 

 
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์
ปีงบประมาณ 2557 และไตรมาส 1 ปี 2558
 
>> รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ไตรมาส 1 ปี 2558
>> รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2557
>> สลค.ด่วนที่สุด ที่ นร 0507/8394 ลว 11 มีนาคม 2558
>> สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0105.06/1724 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2558
                                                                                                      

 

 

 

ศูนย์บริการประชาชน  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.0 2579 6666 ต่อ 1240