งานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ

 
 

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

 

 

 

 

 

 
  ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ในสัตว์ป่าและสัตว์ธรรมชาติ    
     
  ....................................................................................................................................................................  
 

    

  

 
  ....................................................................................................................................................................  
 
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์ืสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02 9407058 โทรสาร 02 5799874
e-mail:
wildlife1@dnp.go.th