งานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ

 
 
5. การเผยแพร่ความรู้ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 2 ประเภท
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 


 

 

  ...................................................................................................................................................  
 
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์ืสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02 9407058 โทรสาร 02 5799874
e-mail:
wildlife1@dnp.go.th