งานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ

 
 
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
    การติดตามผลการปฏิบัติงาน จำนวน 4 ครั้ง
 
       4.1 การติดตามผลการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ครั้ง  
       4.2 การอบรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 3 ครั้ง  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 


 

 

  ...................................................................................................................................................  
 
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์ืสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02 9407058 โทรสาร 02 5799874
e-mail:
wildlife1@dnp.go.th