<<<งานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในธรรมชาต
 
     
 
     
 
1. หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ จำนวน 30 หน่วย
 
     
 
 
     
 
 
     
  ....................................................................................................................................................................  
 
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์ืสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02 9407058 โทรสาร 02 5799874
e-mail:
wildlife1@dnp.go.th