ความหมายของโรคติดต่ออุบัติใหม่ หรือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
 


โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Emerging Infectious Diseases) 
  
              หมายถึงโรคติดเชื้อชนิดใหม่ๆที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในระยะประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา หรือ โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้น ในอนาคตอันใกล้ รวมไปถึงโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในที่ใดที่หนึ่ง หรือโรคที่เพิ่งจะแพร่ระบาดเข้าไปสู่อีกที่หนึ่งละยังรวมถึงโรคติดเชื้อที่เคยควบคุมได้ด้วยยาปฏิชีวนะแต่เกิดการดื้อยา ตัวอย่างโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น โรคเอดส์ ไข้หวัดใหญ่ สัตว์ปีกหรือไข้หวัดนก และวัณโรคดื้อยา เป็นต้น

    

 

โรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ (Re-emerging Infectious Diseases)
             
หมายถึง โรคติดเชื้อที่เคย แพร่ระบาดในอดีต และสงบไปแล้วเป็นเวลานานหลายปี แต่กลับมาระบาดขึ้นอีกตัวอย่างโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ เช่น วัณโรค ไข้เลือดออก และมาลาเรีย เป็นต้น

 

       องค์การอนามัยโลกได้ให้นิยามโรคติดต่ออุบัติใหม่ว่าเป็นโรคติดต่อที่มี อุบัติการณ์ในมนุษย์เพิ่มสูงขึ้นมาก      
      ในช่วงที่เพิ่งผ่านมา หรือมีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งหมายความรวมถึงกลุ่มโรค 5   
       กลุ่มด้วยกันคือ

              1. โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ (new infectious diseases)

              2. โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่ (new geographical areas) เป็นโรคที่มาจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง
                  หรือข้ามทวีป เช่นซาร์ส

              3. โรคติดต่ออุบัติซ้ำ (Re-emerging infectious diseases) คือโรคติดต่อที่เคยระบาดในอดีตและสงบไปนาน
                  แล้วแต่กลับมาระบาดอีก เช่นกาฬโรค

              4. เชื้อโรคดื้อยา (Antimicrobial resistant organism)

              5. อาวุธชีวภาพ (Deliberate use of bio-weapons) โดยใช้เชื้อโรคหลายชนิดผลิตเป็นอาวุธ เช่น   
                  เชื้อแอนแทรกซ์  ไข้ทรพิษ

 
(ข้อมูลจาก : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข)
     
 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ของกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า โทร 02-940-7058