<<<งานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในธรรมชาติ
 
     
 
     
 

2. การตรวจค้นหาโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ รวม 2,500 ตัวอย่าง

 
     
  2.1 เก็บตัวอย่างนกธรรมชาติเพื่อตรวจค้นหาโรคไข้หวัดนก รวม 2,500 ตัวอย่าง
     ในท้องที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 77 จังหวัด เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไข้หวัดนก
 
     
 
        
 
 
     
 
 
         
 
 
    
 
 
     
 
 
    
 
     
  2.2 การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อค้นหาโรคไข้หวัดนก ในนกสัตว์ธรรมชาติ รวม 2,500 ตัวอย่าง  
     
     
     
     
     
     
     
     
 
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์ืสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02 9407058 โทรสาร 02 5799874
e-mail:
wildlife1@dnp.go.th