คณะกรรมการบริหาร
     โครงการฯภาคเหนือ
     โครงการฯภาคกลาง
     โครงการฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     โครงการฯภาคใต้
Username
Password
 


UserName

Password

   
 
 


          ข้อมูลวิชาการ

 ธนาคารอาหาร
 ความเป็นมา  

  ในอดีตป่าเป็นแหล่งผลิตปัจจัยความจำเป็นพื้นฐานแก่ชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย อาหารและยารักษาโรค เมื่อมีความต้องการในปัจจัยสี่ มนุษย์ก็จะเดินเข้าป่าเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการเหล่านั้น ปัจจุบันเมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ความต้องการในปัจจัยสี่จึงมีมากขึ้น จนเกินกำลังผลิตของป่า ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่เคยมีกลับลดน้อยลง แต่ชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่ายังมีความจำเป็นและต้องการใช้ผลผลิตจากป่าเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
จากแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรื่องคนอยู่คู่กับป่า อธิบดีกรมป่าไม้ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี น้อมรับแนวพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยดำเนินการสร้างธนาคารอาหารจากป่าเป็นตัวอย่าง ธนาคารอาหารแห่งบ้านป้อก-บ้านปงไคร้ เป็นหนึ่งในจำนวนหลายๆ ป่าที่กรมป่าไม้ได้พัฒนาขึ้น ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดยหน่วยจัดการต้นน้ำโป่งไคร้ ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 4 ส่วนอนุรักษ์ต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นตัวแบบในการดำเนินการของพื้นที่อื่นๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และเอื้อประโยชน์แก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องในหลักการที่ให้ คนอยู่คู่กับป่า หรือป่าพึ่งคน คน พึ่งป่าอย่างยั่งยืน เมื่อป่ามีความอุดมสมบูรณ์สามารถผลิตปัจจัยความจำเป็นพื้นฐานแก่ชุมชนและชุมชน

 ได้รับผลประโยชน์จากพื้นที่ป่าเหล่านั้นแล้ว ชุมชนจะเห็นความสำคัญของป่าไม้ และช่วยกันบำรุงรักษาป่าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เอื้ออำนวยประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 
  วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ แหล่งต้นน้ำลำธารและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
  2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและพัฒนาพืชสมุนไพร สำหรับใช้ในชุมชนและประโยชน์ในเชิงเภสัชกรรม
  3. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบนิเวศน์ป่าไม้ให้เกิดความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ
  4. เพื่อเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของชุมชน เช่น พืชผัก สัตว์ป่า สัตว์น้ำและผลไม้

  การดำเนินการ  

  เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างชุมชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของรัฐ โดยชุมชนจะเป็นผู้ดำเนินการด้านแรงงาน การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชนเอง ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาในเชิงวิชาการ และความเหมาะสมของการจัดการ เมื่อพื้นที่มีการพัฒนาจนมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับที่เหมาะสมแล้ว จึงให้กับชุมชนบริหาร และจัดการกันเองในรูปแบบของกลุ่ม หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการระดับตำบล

  พื้นที่ดำเนินการ  

  สามารถดำเนินการได้ทั้งพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์และป่าต้นน้ำลำธาร ตลอดจนพื้นที่สวนป่าของรัฐที่มีอายุมาและต้นไม้มีขนาดโตพอสมควรแล้ว โดยป่าดังกล่าวจะอยู่ใกล้แหล่งชุมชน และมีศักยภาพที่ชุมชนจะร่วมจัดการดูแลและเก็บหาผลผลิตได้

  วิธีการดำเนินการ  

  ทำการศึกษาสภาพระบบนิเวศน์ป่าไม้ในพื้นที่สภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น สภาพดิน ซึ่งได้แก่ชนิดดิน ความลึกของหน้าดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตลอดจนระดับความสูงของพื้นที่


Back to top

 


©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๗ - ส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง ( กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช )