คณะกรรมการบริหาร
     โครงการฯภาคเหนือ
     โครงการฯภาคกลาง
     โครงการฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     โครงการฯภาคใต้
Username
Password
 


UserName

Password

   
 
 คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 

ที่ 2372 / 2546

 

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานภายใน

ส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง

     
ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 922/2546 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.. 2546 และคำสั่งฯ ที่ 1395 / 2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานภายในส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง นั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้วเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานเป็นการภายในของส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง สำนักแผนงานและสารนิเทศ ดังนี้
 
1. ฝ่ายประสานงานโครงการ 1    
     มีหน้าที่ประสานการดำเนินงาน พิจารณา วิเคราะห์ วางแผนการจัดทำงบประมาณรวมทั้งติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง โครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่และโครงการเฉพาะกิจอื่น ๆ ในท้องที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
     
1) นายสิทธิชัย หาญวณิชย์เวช นักวิชาการป่าไม้ 7 ว

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

  ตำแหน่งเลขที่ 769  
  ส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง  
2) นายธนิศ ศิริพานิช นักวิชาการป่าไม้ 6 ว ทำหน้าที่หัวหน้างาน
  ตำแหน่งเลขที่ 768 ภาคกลางและภาคตะวันออก
  ส่วนโครงการพระราชดำและความมั่นคง  
3) นางสุนันทา บำรุงเวช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว ทำหน้าที่หัวหน้างาน
  ตำแหน่งเลขที่ 752 ภาคเหนือ
  ส่วนแผนงาน อีกหน้าที่หนึ่ง
     
2. ฝ่ายประสานงานโครงการ 2    
มีหน้าที่ประสานการดำเนินงาน พิจารณา วิเคราะห์ วางแผนการจัดทำงบประมาณรวมทั้งติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง โครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ และโครงการเฉพาะกิจอื่น ๆ ในท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
     
1) นายบรรลือ ต.วัฒนผล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
  ตำแหน่งเลขที่ 766 อีกหน้าที่หนึ่ง
  ส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง  
2) นางสาววิไลวรรณ ภู่ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว ทำหน้าที่หัวหน้างาน
  ตำแหน่งเลขที่ 753 อีกหน้าที่หนึ่ง
  ส่วนแผนงาน  
3) นายสมวรรฒน์ ปัญญานุกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ประจำงาน
  ตำแหน่งเลขที่ 767 อีกหน้าที่หนึ่ง
  ส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง  
     
3. ฝ่ายงานในพระองค์    
     มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการรับเสด็จฯ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้ง รับรองพระราชอาคันตุกะ และเจ้านายระดับสูงซึ่งไปตรวจเยี่ยมโครงการต่าง ๆ และทัศนศึกษาในพื้นที่ของหน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
     
1) นายมาโนช การพนักงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 8 ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
  ตำแหน่งเลขที่ 1848 อีกหน้าที่หนึ่ง
  กลุ่มอุทยานแห่งชาติ  
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 4  
 
โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในฝ่ายงานในพระองค์ ดังนี้
 
3.1 งานอำนวยการ    
        มีหน้าที่จัดทำแผนงานโครงการถวายรายงาน ประสานงานการถวายงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดสร้างที่พักชั่วคราว เส้นทางเสด็จฯ วางเครือข่ายโทรศัพท์ – วิทยุสื่อสาร ประสานงานการวางกำลัง เพื่อการถวายการอารักขา โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
     
1) นางนารี อบสุวรรณ ช่างศิลป์ 6 ทำหน้าที่หัวหน้างาน
  ตำแหน่งเลขที่ 1016 อีกหน้าที่หนึ่ง
  ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่  
  สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า  
2) นางสาวทิพศจี ลำดับวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประจำงาน
  กองวิศวกรรมป่าไม้  
     
3.2 งานออกแบบก่อสร้างและบำรุงรักษา    
        มีหน้าที่ออกแบบอาคารที่ประทับแรมและที่พักของข้าราชการตลอดจนครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ บำรุงรักษาอาคารที่ประทับแรมและที่พักของข้าราชบริพาร ตลอดจนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
     
1) นายสมเกียรติ อินคล้าย เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 ทำหน้าที่หัวหน้างาน
  ตำแหน่งเลขที่ 5907 อีกหน้าที่หนึ่ง
  กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่า  
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 18  
2) นายวิชิต ศรหนองกุง พนักงานพิทักษ์ป่า ประจำงาน
  ตำแหน่งเลขที่ 3482 อีกหน้าที่หนึ่ง
  กลุ่มอุทยานแห่งชาติ  
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 10  
3) นายศรัณย์พงศ์ เคลื่อนสูงเนิน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำงาน
  กลุ่มอุทยานแห่งชาติ  
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 4  
     
4. งานแผนงานและงบประมาณ    
     มีหน้าที่พิจารณาจัดทำคำขอตั้งงบประมาณในการดำเนินงาน จัดทำรายละเอียดงบประมาณ เพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด (ทั้งงบกลางและงบปกติ) ในการดำเนินงานโครงการฯ ควบคู่กับการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
     
1) นายสมวรรฒน์ ปัญญานุกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ทำหน้าที่หัวหน้างาน
  ตำแหน่งเลขที่ 767  
  ส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง  
     
5. งานติดตามและประเมินผล    
     มีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ และจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ แจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้องทราบ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของทุกโครงการ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
     
1) นายศิริ วีรธรรม นักวิชาการป่าไม้ 7 ว ทำหน้าที่หัวหน้างาน
  ตำแหน่งเลขที่ 770 อีกหน้าที่หนึ่ง
  ส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง  
2) นายอิสระ ศิริไสยาสน์ นักวิชาการป่าไม้ 7 ว ประจำงาน
  ตำแหน่งเลขที่ 5449 อีกหน้าที่หนึ่ง
  กลุ่มจัดการต้นน้ำ  
  สำนักงานบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 16  
3) นายสมวรรฒน์ ปัญญานุกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ประจำงาน
  ตำแหน่งเลขที่ 767 อีกหน้าที่หนึ่ง
  ส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง  
4) นายศิริชัย พงษ์โภคา ช่างรังวัด ประจำงาน
  ตำแหน่งเลขที่ 710  
  สำนักจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์  
     
6. งานธุรการ    
     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไปของ ส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง งานสารบรรณ งานพิมพ์ ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา จัดทำงบเดือนเวลาทำการ จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว รายเดือนและรายวัน จัดทำงบประมาณและบัญชีการเบิกจ่ายงบประมาณ ตรวจสอบใบสำคัญ การยืมเงินทดรองราชการหักล้างเงินยืม และตรวจสอบหักฐานการเบิกเงินค่าสวัสดิการต่าง ๆ ควบคุมทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ การใช้ยานพาหนะดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตรวจสอบพัสดุประจำปี ตลอดจนการติดต่อประสานงานทั่วไปของส่วนฯ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
     
1) นางสาวสุนันทา สวยวรรณะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5 ทำหน้าที่หัวหน้างาน
  ตำแหน่งเลขที่ 748 ฝ่ายบริหารทั่วไป
2) นางวิลาวัลย์ พิพัฒน์มงคลสิน พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2 ประจำงาน
  ตำแหน่งเลขที่ 764 ส่วนแผนงาน
3) นายอนุชา อดิศรเกษม พนักงานขับรถยนต์ ประจำงาน
  ตำแหน่งเลขที่ 769  
  ส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง  
4) นายสำรวย ขุนทรง พนักงานขับรถยนต์ ประจำงาน
  ตำแหน่งเลขที่ 844 ฝ่ายบริหารทั่วไป
  สำนักอุทยานแห่งชาติ  
     
     
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    
  สั่ง ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546  
     
 

(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

Back to top


©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๗ - ส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง ( กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช )