วิสัยทัศน์: อนุรักษ์ทรัพยากรในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบโดยการมีส่วนร่วมให้อำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน                                      

เกี่ยวกับหน่วยงาน
 


Homepage
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร         
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภาคสนาม
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
 
 

 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
  กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัดกรม
                อุทยานแ่ห่งชาติฯ
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สมาชิกสหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ

 
 
ส่วนราชการไทย
  รัฐบาลไทย
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานตรวจเงิน
                แผ่นดิน
สำนักงาน ป.ป.ช.
จังหวัด
ศูนย์ข้อมูลกลางสั่ง
                ซื้อสั่งจ้างภาึครัฐ
โครงการลดการใช้
                 พลังงานภาครัฐ
ศูนย์ข่าวและเตือน
                ภัยสิ่งแวดล้อมฯ
การพัฒนาสมรรถนะ
                สู่มืออาชีพฯ

GFMIS
PMQA 
 
 
ลิ้งค์เว็บไซต์
  Google.com
Hotmail.com
Yahoo.com
Sanook.com
Panthip.com
Thaimail
IT-Guides
Com-th.net
Thaiware.com
Login.co.th
ศูนย์รวมธรรมฯ
Voice of America

 
 
 
เริ่มเมื่อ 30/11/2553

 

ประวัติความเป็นมา

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑( ปราจีนบุรี)
Protected Area Regional Office 1 (Prachinburi)


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑(ปราจีนบุรี) มีการเปลี่ยนเปลงมาจากสำนักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรี และสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๓ (ปราจีนบุรี) ดังต่อไปนี้

๑. สำนักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรี (เดิม) สังกัดกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒. ต่อมาหลังจากการปฏิรูประบบราชการ สำนักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรี ได้เปลี่ยนมาเป็นสำนักบริหารจัดการในพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ ๓ (ปราจีนบุรี) สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แ ละพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๗

๓. ต่อมากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มีคำสั่งให้ตั้งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑ ตามคำสั่งที่ ๑๘๐๘/
๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ โดยปัจจุบันมีพื้นที่รับผิดชอบรวม ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว
นครนายก สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท และปทุมธานี


ที่ตั้งสำนักงาน

- ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- ปัจจุบันเลขที่ ๔๙๘/๑ถนนหน้าเมือง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
  โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๑๑-๑๔๐  โทรสาร ๐๓๗-๒๑๑-๓๔๐
  e-mail :adminparo1@dnp.go.th
             dnpparo1@hotmail.com

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
เจ้าพนักงานป่าไม้ภาค-เจ้าพนักงานป่าไม้เขต-ป่าไม้เขตปราจีนบุรี
ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ในปัจจุบัน)

ลำดับที่
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ภาค
ปีพุทธศักราช
ถึงปีพุทธศักราช
ขุนอภิรักษ์  ไพรสนฑ์   (เทียนกี่  ผลิพัฒน์)
๒๔๗๗
๒๔๗๐
ขุนจุนานต์สำรวจ    (เปลี่ยน  กาญจนนัค)
๒๔๘๐
๒๔๘๓
หลวงชำนาญวนกิจ   (ศิริ  พฤกษากรรม)
๒๔๘๓
๒๔๘๔
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้เขต
   
นายสวัสดิ์  มหาผล
๒๔๘๕
๒๔๘๖
นายสุขุม  ถิระวัฒน
๒๔๘๖
๒๔๘๙
นายแหยม  ทรายทอง
๒๔๘๙
๒๔๙๑
นายฟู  อินทรสูต
๒๔๙๑
๒๔๙๕
นายเติม  ทับทิมทอง
๒๔๙๕
๒๔๙๕
ตำแหน่ง ป่าไม้เขตปราจีนบุรี
นายจรูญ  แตงสุวรรณ
๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖
๓ มีนาคม ๒๔๙๘
นายชาญ  สุขเจริญ
๑ เมษายน ๒๔๙๘
๒ มกราคม ๒๔๙๙
นายไมตรี  รัตนพันธ
๓ มกราคม ๒๔๙๙
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒
นายไพโรจน์  อดิศรประเสริฐ
๗ เมษายน ๒๔๐๒
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๓
นายประเสริฐ  อยู่สำราญ
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๐๓
๑๓ ธันวาคม ๒๕๐๓
นายธีระ  นาคะธีรานนท์
๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๓
๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๔
นายไพโรจน์ อดิศรประเสริฐ
๑๖ มิถุนายน ๒๕๐๔
๓๐ มีนาคม ๒๕๐๙
นายอรัญ  โสโน
๓๑ มีนาคม ๒๕๐๙
๙ เมษายน ๒๕๑๓
นายประทีป  อุตตมะโยธิน
๑๐ เมษายน ๒๕๑๓
๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๗
๑๐
นายเอื้อน  สุวรรณทัต
๑  กันยายน  ๒๕๑๗
๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๒๐
๑๑
นายวีระ  วีระสัมพันธ
๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๒๐
๓๐ กันยายน  ๒๕๒๒
๑๒
นายสรรเสริญ  เจริญศร
๔  ตุลาคม  ๒๕๒๒
๑๓ ตุลาคม  ๒๕๒๕
๑๓
ร.ต.บรรณเลิศ  รัชตกุล
๘  มกราคม  ๒๕๒๕
๑๓ ตุลาคม  ๒๕๒๕
๑๔
นายวัฒนา  เนียมศิร
๑๔  ตุลาคม  ๒๕๒๕
๒๓ ตุลาคม  ๒๕๒๖
๑๕
นายบุญพันธ์  ปัญญารัตน
๒๔  ตุลาคม  ๒๕๒๖
๒๕ กันยายน  ๒๕๒๘
๑๖
นายสมพจน์  อนุกูล
๒๖  กันยายน  ๒๕๒๘
๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๓๐
๑๗
นายชำนาญ  จันทพิรักษ
๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๓๐
๓๐ กันยายน  ๒๕๓๒
๑๘
นายโกศล  สุดแสวง
๑ ตุลาคม  ๒๕๓๒
๓๐ กันยายน  ๒๕๓๘
๑๙
นายอุภัย  วายุพัฒน
๑  ตุลาคม  ๒๕๓๘
๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐
๒๐
นายสมชัย  เพียรสถาพร
๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐
๑๙  ธันวาคม  ๒๕๔๐
๒๑
นายอุทัย  วายุพัฒน
๑๙  ธันวาคม  ๒๕๔๐
๑๔  ธันวาคม  ๒๕๔๑
๒๒
นายลือ  ช้อนสวัสดิ์
๑๔  ธันวาคม  ๒๕๔๑
๓๐  กันยายน  ๒๕๔๔
๒๓
นายวิจิตร  เกษสัมมะ
๑  ตุลาคม  ๒๕๔๔
๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๕
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓
๒๔
นายชูศักดิ์  จันทร์ประสิทธิ์
๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๕
๓๐  กันยายน  ๒๕๔๖
๒๕
นายทวีวุฒิ  เอกปัต
๑  ตุลาคม  ๒๕๔๖
๑๕พฤศจิกายน ๒๕๔๗
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑
๒๖
นายกมลวัฒน์ วิเศษศิริ
๑๕พฤศจิกายน ๒๕๔๗
๑๘ มกราคม ๒๕๕๐
๒๗
นายจักรกริช วิศิษฐ์พาณิชย
๙ เมษายน ๒๕๕๑
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑
๒๘
นายวารินทร์ จิระสุขทวีกุล
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๒๙
นายชัยรัตน์ ชยามฤต
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๑๙ เมษายน ๒๕๕๒
๓๐
นายจารุพล ปราบณศักดิ์
๒๐ เมษายน ๒๕๕๒
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๓๑
นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๑๔ กันยายน ๒๕๕๔
๓๒
นายอนันต์ โตวิริยะเวช
๑๕ กันยายน ๒๕๕๔
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

 

Link To


จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211-340  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 100