สามารถติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานควบคุมไฟป่า ได้ทาง facebook ของส่วนควบคุมไฟป่า  
 

61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Tel 02 561 0777