สามารถติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานควบคุมไฟป่า ได้ทาง facebook ของส่วนควบคุมไฟป่า  
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๖ ปี

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


โครงการสัมมนาการควบคุมไฟป่าประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ “ไฟป่า ๔.๐”

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช จังหวัดชลบุรี

โปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ Dubb Fire

เครื่องมือช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคใต้ จังหวัดชุมพร

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าทำแนวกันไฟ ๓ แผ่นดิน (ลาว-เมียนมา-ไทย)

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

         

ข้อมูล HOTSPOT

รายงานสถานการณ์ไฟป่าประจำวัน

ระดับชั้นอันตรายจากไฟป่า

การพยากรณ์สถานการณ์ไฟป่า

การประเมินพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้

หมายเหตุ : เนื้อหาในเว็บไซด์นี้ควรเปิดโดยโปรแกรม chrome หรือ firefox จึงจะแสดงเนื้อหาได้ครบถ้วน