Check Mail

คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
Free Web Counters


เริ่มนับตั้งแต่ 1/1/2002

Download

 

 
 
 

 
  

ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี ๒๕๖๐

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธู์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่า ปี ๒๕๕๙

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี ๒๕๕
 

ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า ไปปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการควบคุมไฟป่า (ปรับแผน)

 

ขออนุมัติให้ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า ไปปฏิบัติภารกิจงานสนับสนุนภารกิจการควบคุมไฟป่า

 

ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า ไปปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการควบคุมไฟป่า
 

ตารางแสดงแผนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี ๒๕๕๘

 

ยุทธศาสตร์/มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ปี ๒๕๕๘

 

โครงการรณรงค์ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๘

 

 

การประชุมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม MODIS Terra / Aqua เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

คู่มือการรายงานการเกิดไฟป่าบนโปรแกรม Fire 2015

วันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ ๑๔ ปี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนไฟป่า เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทย

โครงการสัมมนาการควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารระดับสูงจากรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนไฟป่า เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าพิษณุโลกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากพายุ จังหวัดพิษณุโลก

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ณ สถานีควบคุมไฟป่าเชียงใหม่

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า ตรวจติดตามงานควบคุมไฟป่า ของหน่วยงานควบคุมไฟป่าในจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๙

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า ต้อนรับและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าให้ออกไปปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ดอยอินทนนท์ และดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า ตรวจติดตามงานควบคุมไฟป่า ของหน่วยงานควบคุมไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แพร่ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน แก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

โครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า และหมอกควันบ้านม้งดอยปุย และพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า ตรวจติดตามงานควบคุมไฟป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า ตรวจติดตามงานควบคุมไฟป่า ของหน่วยงานควบคุมไฟป่าในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า ตรวจติดตามงานควบคุมไฟป่า ของหน่วยงานควบคุมไฟป่าในจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

แจ้งเฝ้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าในประเทศไทย

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า ตรวจติดตามงานควบคุมไฟป่า ของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าขอนแก่น เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า ตรวจติดตามงานควบคุมไฟป่า ของหน่วยงานควบคุมไฟป่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า ตรวจติดตามงานควบคุมไฟป่า ของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า ตรวจติดตามงานควบคุมไฟป่า ของหน่วยงานควบคุมไฟป่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๘

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัย "การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.๒๕๕๘"

โครงการรณรงค์ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
         
กิจกรรมการประชุมมอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด
          กิจกรรมการรณรงค์ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน


 ผลการดำเนินการกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ๒๔ ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๙

ความเป็นมาของโครงการ วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์


 
            
แนวทางและแบบรายงานแนวกันไฟ
    
แนวทางการรายงานการจัดทำแนวกันไฟ
    
แบบรายงานการจัดทำแนวกันไฟ
    
แบบรายงานการจัดทำแนวกันไฟแบบ ๑-๒

ขออนุมัติหลักการให้เจ้าหน้าที่เตรียมการเข้าปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ๙ จังหวัด ปี ๒๕๕๖ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในห้วงเวลา "๘๐ วันอันตราย" (๒๑ มกราคม - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖)

คู่มือการใช้งาน GPS ยี่ห้อ GARMIN
    
  รุ่น MAP 60CSx
      รุ่น MAP 76CSx

      รุ่น Oregon 550
       รุ่น eTrex 20
      รุ่น eTrex 30

"ข้อสังเกตเรื่องปัญหาค่า PM ๑๐ กับการเกิดไฟป่า ซึ่งบ่อยครั้งไม่มีความสัมพันธ์กัน"
ทำเนียบหน่วยงานควบคุมไฟป่า ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
แผนระดมพลดับไฟป่า
ความจริงเรื่อง hotspot

เอกสารประกอบการสอดแทรกความรู้เรื่องการป้องกันไฟป่า ในหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารคู่มือประมวลผล Hotspot

การตรวจหาไฟป่าด้วยดาวเทียม

ผลงานศูนย์ สาธิตการควบคุมไฟป่า

download จุดพิกัดที่ตั้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ (Google Earth)

ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่า

แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2547 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2546

สถานการณและการจัดการไฟป่าโลก (ศิริ อัคคะอัคร) (Download)

คู่มือการรายงานการเกิดไฟป่าและผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ปีงบประมาณ 2556 (Download แบบฟอร์มคู่มือการรายงาน)

ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าสำหรับเด็ก เรื่อง " ปูลูน้อย...สู้ไฟป่า"

การจัดการความรู้(KM) ด้านการควบคุมไฟป่า

- การตรวจหาไฟด้วยดาวเทียม

- ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดับไฟป่า
VDO ธรรมเทศนาของท่านพระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ) เกี่ยวกับ ภาวะโลกร้อนและไฟป่า  56k  512k

 ส่วนวิชาการด้านไฟป่า ได้ออกแบบโปรแกรม สำเร็จรูปสำหรับใช้บันทึกข้อมูลไฟป่าตามแบบ รายงานไฟป่า หากหน่วยงานควบคุมไฟป่าใดมีความสนใจ ติดต่อ ขอรับโปรแกรม fire 2003 ได้ที่ งานสำรวจและรวบรวมข้อมูลไฟป่า โทรศัพท์ 0-2940-7059 หรือทาง e-mail :: fire@forest.go.th
 

 

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำรวจรายการทะเบียนครุภัณฑ์ ปี 2559

 

 

เอกสารเผยแพร่

 

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙