สามารถติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานควบคุมไฟป่า ได้ทาง facebook ของส่วนควบคุมไฟป่า  

การประชุมคณะทำงานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง
เรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

 โครงการฝึกซ้อมร่วมดับไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน (ไทย-เมียนมา)
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐

โครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าของหน่วยงานในสังกัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

         

ข้อมูล HOTSPOT

รายงานสถานการณ์ไฟป่าประจำวัน

ระดับชั้นอันตรายจากไฟป่า

การพยากรณ์สถานการณ์ไฟป่า

การประเมินพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้

หมายเหตุ : เนื้อหาในเว็บไซด์นี้ควรเปิดโดยโปรแกรม chrome หรือ firefox จึงจะแสดงเนื้อหาได้ครบถ้วน