สามารถติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานควบคุมไฟป่า ได้ทาง facebook ของส่วนควบคุมไฟป่า  


การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนไฟป่า
วันที่ 24 เมษายน 2562การตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจ และมอบนโยบาย
ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดเชียงราย
ของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


งานมหกรรม ๔ ภาค (ภาคใต้) ภายใต้แนวคิด ไม้มีค่า ป่าชุมชน
คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำใน ไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน


งานมหกรรม ๔ ภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้แนวคิด ไม้มีค่า ป่าชุมชน
คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำใน ไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน


โครงการ "มอบอุปกรณ์เดินป่าและยังชีพแก่ผู้พิทักษ์ป่า"


งานมหกรรม ๔ ภาค (ภาคกลาง) ภายใต้แนวคิด ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า
เพิ่มคุณค่าทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำใน ไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน


งานมหกรรม ๔ ภาค (ภาคเหนือ) ภายใต้แนวคิด ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า
เพิ่มคุณค่าทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำใน ไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน
การประชุมการเปิดการตรวจสอบการดำเนินงานการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า
ทำแนวกันไฟ ๒ แผ่นดิน (ไทย - เมียนมา) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

         

ข้อมูล HOTSPOT

รายงานสถานการณ์ไฟป่าประจำวัน

ระดับชั้นอันตรายจากไฟป่า

การพยากรณ์สถานการณ์ไฟป่า

การประเมินพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้

หมายเหตุ : เนื้อหาในเว็บไซด์นี้ควรเปิดโดยโปรแกรม chrome หรือ firefox จึงจะแสดงเนื้อหาได้ครบถ้วน