สามารถติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานควบคุมไฟป่า ได้ทาง facebook ของส่วนควบคุมไฟป่า  

 

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง วันที่ 15 ส.ค. 2562

 

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 3 ส.ค. 2562

 

การฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสมรรถนะผู้นำหน่วยดับไฟป่า
ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2562
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลาง จ.กาญจนบุรี

 

การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ร่วมปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง
และป่าพรุทะเลน้อย จากความห่วงใยของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

 

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า เดินทางไปตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่
และร่วมบินตรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

 

นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผอ.สปฟ. พร้อมด้วย นายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล ผอ.สคฟ.
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ กอ. พรุทะเลน้อย และ กอ. พรุควนเคร็ง วันที่ 30 มิถุนายน 2562

         

ข้อมูล HOTSPOT

รายงานสถานการณ์ไฟป่าประจำวัน

ระดับชั้นอันตรายจากไฟป่า

การพยากรณ์สถานการณ์ไฟป่า

การประเมินพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้

 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
 

หมายเหตุ : เนื้อหาในเว็บไซด์นี้ควรเปิดโดยโปรแกรม chrome หรือ firefox จึงจะแสดงเนื้อหาได้ครบถ้วน