สามารถติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานควบคุมไฟป่า ได้ทาง facebook ของส่วนควบคุมไฟป่า  


นายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล เข้ารับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า วันที่ 17 มิถุนายน 2562นายธัญญา เนติธรรมกุล อด.อส. พร้อมด้วย ผอ. สปฟ.
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ ณ กอ.พรุโต๊ะแดง วันที่ 16 มิถุนายน 2562การฝึกอบรมหลักสูตรการดับไฟป่าขั้นพื้นฐาน ให้กับกำลังพลของกองทัพบก
ของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคใต้การฝึกอบรมหลักสูตรการดับไฟป่าขั้นพื้นฐาน ให้กับกำลังพลของกองทัพบก
ของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ และภาคกลางการประชุมคณะทำงานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ในอนุภูมิภาคแม่โขง ครั้งที่ 14 และการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ในอนุภูมิภาคแม่โขง ครั้งที่ 8 (14th TWG Mekong & 8th MSC Mekong) ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

         

ข้อมูล HOTSPOT

รายงานสถานการณ์ไฟป่าประจำวัน

ระดับชั้นอันตรายจากไฟป่า

การพยากรณ์สถานการณ์ไฟป่า

การประเมินพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้

 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
 

หมายเหตุ : เนื้อหาในเว็บไซด์นี้ควรเปิดโดยโปรแกรม chrome หรือ firefox จึงจะแสดงเนื้อหาได้ครบถ้วน