Check Mail

คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
Free Web Counters


เริ่มนับตั้งแต่ 1/1/2002

Download

 

 
 
 

  


 

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี ๒๕๕๘

 

ยุทธศาสตร์/มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ปี ๒๕๕๘

 

โครงการรณรงค์ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๘

 

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 

เครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๕๗
 

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ทส ๐๙๐๔.๔๐๑/๒๕๐๒๗ ลว ๒๕ ธ.ค. ๕๖)
 

การรายงานผลการดำเนินการจัดทำแนวกันไฟ ปี ๒๕๕๗
 

แนวทางการดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
 

โครงการรณรงค์ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
         
กิจกรรมการประชุมมอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด
          กิจกรรมการรณรงค์ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน

การประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

การดูงานของคณะนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (Asian Institute of Technology: AIT) เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

บอร์ดประชาสัมพันธ์ไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
          การเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่า
          สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ
          การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุ
          ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (หน่วยเสือไฟ)
          สถิติการเกิดไฟป่า

สรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

สรุปข้อมูล Hotspot จากดาวเทียม Terra และ Aqua ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

การดูงานการควบคุมไฟป่าของคณะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมการจัดการปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (หน่วยเสือไฟ) ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

การประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและภัยแล้ง ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

การประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

โครงการวันรณรงค์ ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

การเยี่ยมชมดูงานด้านการควบคุมไฟป่าของคณะผู้แทนจากกระทรวงการป่าไม้ และหน่วยงานควบคุมไฟป่าอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนปฏิบัติการ การจัดการป่าพรุในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการป่าพรุในประเทศไทย ภายใต้โครงการ Sustainable Management of Peatland Forests in Southeast Asia เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖

วันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ ๑๑๗ ปี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ ๑๑ ปี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (หน่วยเสือไฟ) เมื่อวันที่ ๑๘-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "อาสาสมัครป้องกันไฟป่าและจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุ" เมื่อวันที่ ๙-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

โครงการสัมมนา การควบคุมไฟป่า ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้นำชุมชนป้องกันไฟป่า" เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาคสนามเพื่อประยุกต์ใช้อากาศยานไร้นักบิน (Mini UAV) สำหรับสำรวจ เฝ้าระวัง ตรวจการส่วนหน้า เพื่อการควบคุมป้องกันไฟป่าและอนุรักษทรัพยากรป่าไม้
 กิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ๒๔ ก.พ. ประจำปี ๒๕๕
         
          สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) และสาขาสระบุรี
        
  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)
        
  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)
          สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (สาขาเพชรบุรี)
         
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี)
          สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช)
          สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)
          สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สาขาปัตตานี)
          สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา)
         
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)
        
  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
          สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
          สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ (พิษณุโลก)

          สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์)
          สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)
          สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (สาขาลำปาง)

          สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
          สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย)
          สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)
          สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (สาขาแม่สะเรียง)

ความเป็นมาของโครงการ วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์


 
            
แนวทางและแบบรายงานแนวกันไฟ
    
แนวทางการรายงานการจัดทำแนวกันไฟ
    
แบบรายงานการจัดทำแนวกันไฟ
    
แบบรายงานการจัดทำแนวกันไฟแบบ ๑-๒

ขออนุมัติหลักการให้เจ้าหน้าที่เตรียมการเข้าปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ๙ จังหวัด ปี ๒๕๕๖ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในห้วงเวลา "๘๐ วันอันตราย" (๒๑ มกราคม - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖)*

คู่มือการใช้งาน GPS ยี่ห้อ GARMIN
    
  รุ่น MAP 60CSx
      รุ่น MAP 76CSx

      รุ่น Oregon 550
       รุ่น eTrex 20
      รุ่น eTrex 30


 

ทำเนียบหน่วยงานควบคุมไฟป่า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แผนระดมพลดับไฟป่า
ความจริงเรื่อง hotspot

เอกสารประกอบการสอดแทรกความรู้เรื่องการป้องกันไฟป่า ในหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ

การตรวจหาไฟป่าด้วยดาวเทียม

ผลงานศูนย์ สาธิตการควบคุมไฟป่า

download จุดพิกัดที่ตั้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ (Google Earth)

ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่า

แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2547 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2546

สถานการณและการจัดการไฟป่าโลก (ศิริ อัคคะอัคร) (Download)

คู่มือการรายงานการเกิดไฟป่าและผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ปีงบประมาณ 2556 (Download แบบฟอร์มคู่มือการรายงาน)

ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าสำหรับเด็ก เรื่อง " ปูลูน้อย...สู้ไฟป่า"

การจัดการความรู้(KM) ด้านการควบคุมไฟป่า

- การตรวจหาไฟด้วยดาวเทียม

- ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดับไฟป่า
VDO ธรรมเทศนาของท่านพระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ) เกี่ยวกับ ภาวะโลกร้อนและไฟป่า  56k  512k

 ส่วนวิชาการด้านไฟป่า ได้ออกแบบโปรแกรม สำเร็จรูปสำหรับใช้บันทึกข้อมูลไฟป่าตามแบบ รายงานไฟป่า หากหน่วยงานควบคุมไฟป่าใดมีความสนใจ ติดต่อ ขอรับโปรแกรม fire 2003 ได้ที่ งานสำรวจและรวบรวมข้อมูลไฟป่า โทรศัพท์ 0-2940-7059 หรือทาง e-mail :: fire@forest.go.th