สามารถติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานควบคุมไฟป่า ได้ทาง facebook ของส่วนควบคุมไฟป่า  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์และคุณภาพอากาศ

รายวัน

NASA FIRMS

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ASMC

การเฝ้าระวังปรากฎการณ์เอลนีโญ ลานีญาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

SEApeat