• วิสัยทัศน์
    วิจัยพรรณไม้ไทยสู่ความเป็นเลิศ หอพรรณไม้และฐานข้อมูลได้มาตรฐาน บริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ข่าวพฤกษศาสตร์ป่าไม้

การประชุมพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย ครั้งที่ 18 ที่สิงคโปร์ เลื่อนไปเป็นปี พ.ศ. 2565

ประกาศปิดหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยไม่มีกำหนด

Recently published articles in Thai Forest Bulletin (Botany) Vol. 49 No. 2, 2021

Thai Jounal Online

ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ออนไลน์

ข้อมูลพืช

สื่อสิ่งพิมพ์ใหม่