สารานุกรมพืชในประเทศไทย

หมวดตัวอักษร

สารานุกรมพืชในประเทศไทยนี้ เป็นการนำข้อมูลพืชที่พิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ “สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา” เพื่อทดแทนสารานุกรมพืชเดิม และเริ่มทยอยลงเผยแพร่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป และเขียนข้อมูลพืชเพิ่มเติม อาจมีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในพืชบางชนิด รวมถึงภาพประกอบที่อาจไม่เเหมือนในหนังสือทั้งหมด นอกจากนี้ยังได้เพิ่มชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ ตามชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2557 ซึ่งชื่อที่เป็นทางการ (ตัวหนา) ที่อาจไม่ตรงกับในหนังสือ แต่ได้ระบุไว้ในช่องชื่ออื่น อนึ่ง ข้อมูลพืชบางชนิดระบุให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ สกุล ซึ่งอาจยังไม่มีข้อมูลของพืชบางสกุลในฐานข้อมูล เนื่องจากข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน จำนวนชนิดครบถ้วนสมบูรณ์ตามในหนังสือสารานุกรมพืชฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลทั้งหมดเรียบเรียงใหม่โดย นายราชันย์ ภู่มา เพื่อให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น กรุณาอ่าน รูปแบบการบรรยาย โดยมีผู้สนับสนุนข้อมูลตามรายชื่อ ผู้สนับสนุนข้อมูลพืช ส่วนภาพถ่ายจะระบุแนบท้ายคำบรรยายภาพ แต่ละคำจะแสดงวันที่ตีพิมพ์ข้อมูลใหม่ และวันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด อนึ่ง ข้อมูลชนิดเพิ่มเติมจากในหนังสือเริ่มดำเนินการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป พร้อมแก้ไขข้อูุลเดิมในกรณีที่มีการบรรยายสกุลเพิ่มเติม ตามรูปแบบการบรรยายที่ระบุไว้ในหนังสือ ซึ้งข้อมูลพืชใหม่จะระบุชื่อผู้ให้ข้อมูลกำกับท้ายบทความชนิดพืชนั้น ๆ ถ้ามี

ระบบฐานข้อมูลได้เรียงตามอักษรที่ปรากฏด้านบน และสามารถค้นคำต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วทั้งชื่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และจากหน้า Index to botanical names

แนะนำหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูล ส่งอีเมลล์ ถึงนายราชันย์ ภู่มา ที่ rachun_pooma@dnp.mail.go.th

อ้างอิง: ราชันย์ ภู่มา. (2559 เป็นต้นไป). ชื่อพืช. สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ). สำนักงานหอพรรณไม้, สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. วันที่เผยแพร่หรือแก้ไขข้อมูล. http://www.dnp.go.th/botany/dictindex.html