พรรณไม้เกียรติประวัติ

พรรณไม้เกียรติประวัติ หมายถึง พรรณไม้ของไทยที่ชื่อพฤกษศาสตรได้รับการตั้งตามพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานพฤกษศาสตร์ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ชื่อสถานที่ และชื่อประเทศ (Siam และ Thailand) แม้ในปัจจุบันบางชื่ออาจกลายเป็นชื่อพ้อง (synonym)

หมายเหตุ พรรณไม้เกียรติประวัติบางส่วน เคยได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ "พรรณไม้เกียรติประวัติของไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

พรรณไม้ที่ตั้งชื่อตามพระนามในราชวงศ์