• วิสัยทัศน์

    วิจัยพรรณไม้ไทยสู่ความเป็นเลิศ หอพรรณไม้และฐานข้อมูลได้มาตรฐาน บริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ข่าวพฤกษศาสตร์ป่าไม้กำหนดการประชุมพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย ครั้งที่ 18 ที่สิงคโปร์ 18-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดู รายละเอียด

Recently published articles in Thai Forest Bulletin (Botany) Vol. 50 No. 1, 2022

Thai Jounal Online

ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ออนไลน์

ข้อมูลพืช
สื่อสิ่งพิมพ์ใหม่