การเปิดเผยข้อมูลตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(จัดทำโดย สำนักบริหารงานกลาง และสำนักแผนงานและสารสนเทศ อส.)

 
 
 
 
 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
  ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2557   click
  สำเนาคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2531/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  click
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
                   รวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 มาตรา 9  ประกอบด้วย
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้
างรายเดือนตามแบบ สขร.1  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา สอบราคา  และข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เพื่อความโปร่งใสของราชการ
  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 
 
 
 

 
 
ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
                รวบรวมเอกสารด้านป่าไม้  ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ อส.
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน/รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของ อส.
                แบบฟอร์ม รับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  คำแนะนำ  และรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนของ อส.
 
การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ อส.
                ประกอบไปด้วยรายละเอียดการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ อส.
 
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด อส.
                ประกอบไปด้วย ความเป็นมา  โครงสร้าง  การดำเนินงาน  มาตรการเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ  ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ อส.  พร้อมช่องทางให้แสดงความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมเจ้าหน้าที่
 
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ อส. / สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
                ประกอบไปด้วย สรุปผลการดำเนินการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวทางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายภายใน อส.
                ประกอบไปด้วย แผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559
  
  แบบฟอร์มการรายงานผลความเสมอภาคหญิงชาย ปี พ.ศ.2556 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 

 

 
     
 

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  อาคารเทียมคมกฤส ชั้น 1  ห้องสมุด
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.02-561-0777 และ 02-579-6666

คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานในสังกัด อส.