ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ได้จัดทำ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548     

  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ได้จัดทำ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549      
 
 
   
 
 
    
 
 

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
   
    ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
   

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 

 
    ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 
 
 
 
     คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547
 
 

 

  รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547     
 
 

 

  ผลการปฏิบัติราชการ  ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547     
 
 
 
     คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548
 
    รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548     
    ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548     
 
       คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549  
     รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549       
     ผลการปฏิบัติราชการ  ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549      
 
       คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550  
     รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550      
     ผลการปฏิบัติราชการ  ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550   
     
       คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551  
  รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551    
  ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551   
 
       คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552  

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552   

  รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552   

   ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552   
 
       คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553   

  รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553   

  ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553   
 
       คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554     

  ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554    
 
       คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  

   คำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555   
     ปกหนังสือคำรับรองฯ   
     ข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการ   
     มิติภายนอก(1-6) มิติภายใน (7-15)   

   ผลการปฎิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   
 
 
   

 

กลับหน้าหลัก