http://www.dnp.go.th/Joincivil_center/

 
 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สำนักบริหารงานกลาง  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 
 


 
ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียน  ตู้ ปณ.142  ปณจ.จตุจักร  กรุงเทพ  10900     หรือทางอีเมลล์(e-Mail): CAODNP@HOTMAIL.com 
 

 
     
 
  ความเป็นมา 
     
  แผนภูมิโครงสร้างกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
     
  คำสั่งจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     
  แผนกลยุทธ์กรมอุทยานฯ ใสสะอา 2556-2559       หนังสือนำส่ง   
     
   
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม มติ ครม. เรื่อง แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด 

 
  รายงานการประชุม คณะทำงานส่งเสริมแผนสร้างราชการใสสะอาด
เรื่องทบทวนแผนกลยุทธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใสสะอาด 
     
  การรายงานผลการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ปี พ.ศ.2559   ดูหนังสือนำส่ง 
  รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมอุทยานแห่งชาติฯ   คลิก
   
  3.1 แผนการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของ อส.ปี 2559     คลิก
  3.2 ปฏิทินการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของ อส.ปี 2559     คลิก
  **แบบฟอร์ม โปร่งใส อส.   คลิก
     
  เอกสารส่งเสริมราชการใสสะอาด
     
   

 
  ประกาศ อส.เรื่อง แนวทางวิธีการรับข้อร้องเรียนและวิธีพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
    นโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  มาตรการเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ
  ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม อส.
     

 
  จำขึ้นใจ 
       หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "จำขึ้นใจ" ที่รณรงค์ให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ
     
   

  1++ความซื่อสัตย์++    6++ไม่เลือกปฏิบัติ++

  2++รับผิดชอบ++    7++เสียงประชาชน++ 
  3++ตรวจสอบได้++   8++เปิดใจ++ 
  4++โปร่งใส++     
  5++ถูกต้อง ชอบธรรม++     
     
     
 
 
 

 

 
 
     
     
     
 

กลับหน้าแรกกรมอุทยาน

 
 


 
ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียน  ตู้ ปณ.142  ปณจ.จตุจักร  กรุงเทพ  10900     หรือทางอีเมลล์(e-Mail): CAODNP@HOTMAIL.com 
 

 
 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  สำนักบริหารงานกลาง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน  ชั้น 2 อาคาร H.A.SLADE
เบอร์โทรศัพท์  0 2561 0777 หรือ 0 2579 6666 ต่อ 1135