อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ

     
 

          อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ    เป็นพื้นที่ในบริเวณที่ราบสูงภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนบน ตั้งอยู่ในบริเวณตอนล่างของจังหวัดอุดรธานี และตอน
บนของจังหวัดขอนแก่น     สภาพธรณีเป็นภูเขาหินทรายซึ่งมีชั้นของหินทราย
อยู่ด้านบนระดับผิวดิน โดยมีชั้นของหินดินดาน   หรือหินดินดานปนทรายเป็น
ฐานด้านล่าง    มีดินประเภทหินลูกรังและดินร่วนปนทรายกระจัดกระจายอยู่ทั่ว
ไปประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ สัตว์ป่า ทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ และสภาพ
ป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ มีเนื้อที่ประมาณ 322
ตารางกิโลเมตร หรือ 201,250 ไร่

ประวัติความเป็นมา

           

        แต่เดิมกรมป่าไม้ได้พิจารณากำหนดให้ป่าภูเก้าเป็นป่าโครงการไม้กระยาเลย
เพื่อใช้สอยตามหนังสือกรมป่าไม้ที่ กษ.0703/38 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2513   ซึ่ง
ต่อมาป่าภูเก้าแห่งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่ง
ชาติ “ป่าภูเก้า” ตามกฏกระทรวงฉบับที่ 490 (พ.ศ. 2515)   ลงวันที่  20  ตุลาคม  พ.ศ.
2515 และเมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์   พ.ศ.2524 นายสุพรรณ สุปัญญา   สมาชิกสภาผู้
แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือกราบเรียนต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้
พิจารณาจัดป่าสงวนแห่งชาติภูเก้า ท้องที่จังหวัดอุดรธานี เป็นอุทยานแห่งชาติ สำ
นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงมีหนังสือที่ สร.0107(งสส.)/3782 ลงวันที่ 24 กุมภา
พันธ์ พ.ศ.2524 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเรื่องนี้ ซึ่งรองอธิบดีกรม
ป่าไม้ (นายจำนงค์ โพธิสาโร)    ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้    มีบันทึกท้าย
หนังสือกองอุทยานแห่งชาติที่ กส.0708/1198 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2524   ให้ส่ง
เจ้าหน้าที่ไปสำรวจ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้มีคำสั่ง 576/2524 ให้ นาย
วินัย ชลารักษ์ เจ้าพนักงานป่าไม้  4   ไปทำการสำรวจหาข้อมูลเบื้องต้น   จากการสำ
รวจพบว่าป่าสงวนแห่งชาติภูเก้า ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ สัตว์ป่า จุดเด่น มีทิวทัศน์ที่
สวยงามตามธรรมชาติหลายแห่ง     เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ   ตาม
หนังสือรายงานการสำรวจเบื้องต้นที่ กส.0708(ภพ)/257 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2524 และทางสภาตำบลโนนสัง จังหวัดอุดรธานี ได้มีหนังสือลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2526 สนับสนุนให้ดำเนินการจัดตั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ กองอุท
ยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติในคราวประ
ชุมครั้งที่ 2/2526 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2526 ให้กำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุท
ยานแห่งชาติได้

          ต่อมาอุทยานแห่งชาติภูเก้า (นายพิชา พิทยขจรวุฒิ) ได้มีหนังสือที่ กษ.0713
(ภก)/8 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2527 ขอผนวกพื้นที่เทือกเขาภูพานคำ บริเวณด้านตะ
วันออกเฉียงเหนือของเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งมีสภาพป่าเต็งรังค่อนข้างสมบูรณ์ และมี
ทิวทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำสวยงาม เข้าเป็นอุทยานแห่งชาติด้วย   เพื่อให้เกิดประโยชน์
สมบูรณ์ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ      ซึ่งได้มีการดำเนินการประกาศพื้นที่ดัง
กล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ   โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าภูเก้า   ใน
ท้องที่ตำบลหัวนา ตำบลนามะเฟือง อำเภอหนองบัวลำภู   ตำบลบ้านถิ่น  ตำบลโคก
ม่วง ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลโนนเมือง ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดอุดร
ธานี  และที่ดินป่าภูพาน     ในท้องที่ตำบลกุดคู่   ตำบลโนนสัง  ตำบลบ้านค้อ   ตำบล
หนองเรือ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง    จังหวัดอุดรธานี   และป่าโคกสูงป่าบ้านดง
ในท้องที่ตำบลศรีสุขสำราญ ตำบลนาคำ ตำบลบ้านดง    ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์   อำเภอ
อุบลรัตน์ และตำบลหว้าทอง ตำบลทุ่งชมพู ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอน
แก่น เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2528 ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
102 ตอนที่ 130 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2528 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 52
ของประเทศ

 
     

Back / ับ

                          จุดเด่นที่น่าสนใจ                         ลักษณะโดยทั่วไป                    การเดินทางและบริการ