ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักอุทยานแห่งชาติ >>>

----> โทรศัพท์ หมายเลข   :   0 2561 0777 ต่อ 1782

----> E-mail address     :  monitoring_section@dnp.go.th                               

----> ไปรษณีย์                :  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักอุทยานแห่งชาติ

                                                ส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ

                                                กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

                                                เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว

                                                เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900