ตารางที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำนักอุทยานแห่งชาติ ได้รับรองการถ่ายทอดตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ จาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยตัวชี้วัดดังกล่าว เป็น ตัวชี้วัด ในมิติ ที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มีรายละเอียดตัวชี้วัด ดังนี้

...อ่านเพิ่มเติม...

           

โดยสำนักอุทยานแห่งชาติ มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ ในขั้นที่ 1-5 ได้ค่าคะแนน 5

รายละเอียดตาม ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

...อ่านเพิ่มเติม...