วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ : “5 ปี 5 อุทยานแห่งชาติต้นแบบ พร้อมทั้งบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทุกแห่งตามแนวทางปรัชญาของสำนักอุทยานแห่งชาติ”

ปรัชญา : มุ่งมั่นอนุรักษ์ พัฒนาองค์ความรู้ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม

พันธกิจ : “มุ่งเน้นสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”

หน้าที่ตามกฎหมาย :
1) กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และการปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ
2) ประกาศจัดตั้งพื้นที่ ขยาย และเพิกถอนพื้นที่กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
3) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบาย จัดทำแผน และกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการ
ทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยานให้เป็นไปตามหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติและมาตรการ
ในการจัดตั้งพื้นที่นั้น
4) ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ วางแผนและออกแบบ พัฒนาและออกแบบ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดการพื้นที่เพื่อการบริการการท่องเที่ยว
5) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อกำหนดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการจัดทำระบบสื่อความหมาย
และพัฒนาการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ และการบริการการท่องเที่ยวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
6) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เป้าประสงค์ :  
1) เพื่อเสริมสร้างและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
2) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติให้ก้าวสู่มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
4) เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ