สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โมกเขา
วันที่ 28 เมษายน 2560

Wrightia lanceolata Kerr

Apocynaceae

ไม้พุ่ม สูงได้ประมาณ 5 ม. ใบรูปไข่ รูปใบหอก หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 3-10 ซม. ก้านใบยาว 3-5 มม. ช่อดอกยาว 2-4 ซม. ก้านดอก ยาว 3-7 มม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาว 1-3 มม. มีขนครุย ดอกสีแดงอมส้ม หลอดกลีบยาว 3-6 มม. กลีบรูปขอบขนาน ยาว 1-1.7 ซม. กะบังชั้นเดียว แนบติดกลีบดอก ยาว 3-4 มม. ปลายจักมนหรือแหลมไม่เป็นระเบียบ อับเรณูยาว 7-9 มม. รังไข่มีขนละเอียด ก้านเกสรเพศเมียยาว 5-6 มม. รวมยอดเกสร ผลแยกกัน มีขนละเอียดกระจาย ไม่มีช่องอากาศ ยาว 10-15 ซม. เมล็ดยาวประมาณ 1 ซม. กระจุกขนยาวประมาณ 2 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบที่สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นตามเขาหินปูนเตี้ย ๆ ความสูงถึงประมาณ 300 เมตร

โมกเขา: ปลายใบแหลมยาว ดอกสีแดงอมส้ม กลีบรูปขอบขนาน กะบังชั้นเดียว แนบติดกลีบดอก ปลายจักมนหรือแหลม ผลแยกกัน มีขนละเอียด ไม่มีช่องอากาศ (ภาพ: สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. (2007). A new species of Wrightia (Apocynaceae: Apocynoideae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 35: 80-85.

Middleton, D.J. (2010). Three new species of Wrightia (Apocynaceae: Apocynoideae) from Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 61(2): 369-378.

Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 79-90.

Middleton, D.J. and T. Santisuk. (2001). A new species of Wrightia (Apocynaceae: Apocynoideae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 1-10.