สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หญ้าฝอย
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Utricularia hirta Klein ex Link

Lentibulariaceae

ไม้ล้มลุก มีขนยาวหนาแน่นตามช่อดอก ก้านดอก ใบประดับ ใบประดับย่อย และกลีบเลี้ยง ขนมีหลายเซลล์ ส่วนมากยาวได้ถึง 1 มม. หรือ 2-4 มม. ใบรูปไข่กลับหรือรูปใบพาย ยาว 1-2 ซม. ก้านใบส่วนมากยาวกว่าแผ่นใบ ช่วงออกดอกไม่มีใบ กับดักแมลงเป็นกระเปาะกลมขนาดเล็กมาก ส่วนมากติดบนใบ ช่อดอกออกเดี่ยว ๆ แบบช่อกระจะตั้งตรง สูงได้ถึง 30 ซม. มี 1-6 ดอก ใบประดับรูปไข่ ยาวประมาณ 1 มม. ใบประดับย่อยติดที่โคนขนาดเล็ก ก้านดอกยาว 1-3 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาว 2-7 มม. ดอกสีม่วงหรืออมน้ำเงิน ยาว 0.3-1 ซม. กลีบบนขนาดเล็กกว่ากลีบล่างมาก ปลายกลีบมักเว้าตื้น กลีบล่างรูปไข่กว้าง ปลายเว้าตื้น ๆ โคนกลีบล่างสีขาวมีจุดสีเหลือง เดือยรูปลิ่ม ยาวประมาณ 4 มม. มีขนยาว ผลรูปรีกว้าง ยาวประมาณ 2 มม. ผิวเมล็ดเป็นร่างแห (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ สร้อยสุวรรณา, สกุล)

พบที่อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา ภูมิภาคอินโดจีน และบอร์เนียว ในไทยพบกระจายห่าง ๆ ทุกภาค ขึ้นตามที่ชื้นแฉะ ความสูงถึงประมาณ 1000 เมตร

หญ้าฝอย: มีขนยาวหนาแน่น ดอกสีม่วงหรืออมน้ำเงิน กลีบบนขนาดเล็กกว่ากลีบล่างมาก ปลายกลีบมักเว้าตื้น กลีบล่างรูปไข่กว้าง ปลายเว้าตื้น ๆ โคนกลีบล่างสีขาวมีจุดสีเหลือง (ภาพ: ผาแต้ม อุบลราชธานี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Parnell, J. (2011). Lentibulariaceae. In Flora of Thailand Vol. 11(1): 30-31.