สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เค้ยหลา
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda

Poaceae

ดูที่ ตองกง

เลาแล้ง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda

Poaceae

ดูที่ ตองกง

ก๋ง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda

Poaceae

ดูที่ ตองกงตองกง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda

Poaceae

หญ้าล้มลุก สูงได้ถึง 3 ม. ใบรูปแถบ ยาว 16-50 ซม. โคนรูปหัวใจ กาบใบสั้นกว่าปล้อง ลิ้นกาบบาง ปลายตัด ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ยาว 30-65 ซม. แกนช่อเป็นเหลี่ยม ช่อดอกย่อยออกเดี่ยว ๆ เรียงเวียน ก้านช่อแบน ร่วงพร้อมช่อ ยาวประมาณ 2 มม. กาบช่อย่อยล่างรูปไข่ ยาวประมาณ 0.6 มม. ปลายมน ขอบมีขน เส้นกาบ 1 เส้น กาบช่อย่อยบนรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 0.8 มม. ปลายแหลม เส้นกาบ 1 เส้น มีดอกย่อย 2 ดอก ดอกล่างลดรูป ดอกบนสมบูรณ์เพศ กาบรูปใบหอก กาบล่างยาวประมาณ 1.5 มม. มีขนยาว เส้นกาบ 3 เส้น กาบบนยาวประมาณ 1 มม. ปลายมีรยางค์ยาวประมาณ 1 มม. เส้นกาบ 1 เส้น เกสรเพศผู้ 3 อัน ยอดเกสรเพศเมียแยก 2 แฉก ผลแห้งเมล็ดติด เรียว ยาว 0.5-1 มม.

พบที่อินเดีย จีน พม่า และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นไม้ประดับหรือพืชเลี้ยงสัตว์ ในอเมริกา แอฟริกา และยุโรป ในไทยพบทุกภาค ขึ้นเป็นวัชพืช ความสูงถึงประมาณ 1800 เมตร ทั้งต้นใช้แก้ความดันโลหิตต่ำ และสภาวะกล้ามเนื้อเกร็ง ใบใช้ห่อข้าวเหนียว ใช้เลี้ยงสัตว์ ช่อดอกใช้ทำไม้กวาด

สกุล Thysanolaena Nees อยู่ในเผ่า Thysanolaeneae มีชนิดเดียว ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “thysanos” พู่ และ “chlaena” เสื้อคลุม ตามลักษณะกาบล่างที่มีขนยาว

ชื่อพ้อง  Melica latifolia Roxb. Ex Hornem.

ชื่อสามัญ  Bamboo grass, Tiger grass

ชื่ออื่น   ก๋ง (ภาคเหนือ); เค้ยหลา (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ตองกง (ภาคเหนือ); เลาแล้ง (สุโขทัย); หญ้ากาบไผ่ใหญ่ (เลย); หญ้าไม้กวาด, หญ้ายูง (ยะลา)

ตองกง: ถิ่นที่อยู่ตามที่โล่งข้างทางหรือชายป่า ใบค่อนข้างใหญ่ คล้ายใบไผ่ ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ช่อดอกย่อยออกเดี่ยว ๆ เรียงเวียน (ภาพ: ฝาง เชียงใหม่ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Gilliland, H.B., R.E. Holttum and N.L. Bor. (1971). A revised Flora of Malaya. Vol. 3. Grasses. Botanic Gardens, Government Printing Office, Singapore.

Liu, L. and S.M. Phillips. (2006). Poaceae (Thysanolaena). In Flora of China Vol. 22: 446.

หญ้าไม้กวาด
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda

Poaceae

ดูที่ ตองกง

หญ้ากาบไผ่ใหญ่
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda

Poaceae

ดูที่ ตองกง

หญ้ายูง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559

Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda

Poaceae

ดูที่ ตองกง