สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   ข่อยใบใหญ่
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Streblus macrophyllus Blume

Moraceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 12 ม. บางครั้งมีหนามยาวประมาณ 5 มม. หูใบยาวได้ถึง 1 ซม. ใบรูปไข่กลับ รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก ยาว 6-22 ซม. ขอบเรียบหรือจักฟันเลื่อย เส้นแขนงใบข้างละ 6-10 เส้น ก้านใบยาว 2-8 มม. ช่อดอกเพศผู้แบบช่อเชิงลดออกเดี่ยว ๆ ยาว 1.5-14 ซม. ก้านช่อยาว 2-4 มม. ดอกไร้ก้าน กลีบรวมยาว 1-1.2 มม. เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 2 มม. ช่อดอกเพศเมียออกเดี่ยว ๆ มี 1-10 ดอก เรียงคล้ายช่อกระจะ ก้านช่อยาว 0.2-1 ซม. ก้านดอกสั้น กลีบรวมยาว 1-2 มม. กลีบคู่ในขยายในผลยาว 0.7-1 ซม. ยอดเกสรยาว 1.5-3 มม. ผลเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม.

พบที่จีนตอนใต้ พม่า เวียดนาม คาบสมุทรมลายู บอร์เนียว และฟิลิปปินส์ ในไทยพบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นตามป่าดิบแล้งที่เป็นหินปูน ความสูงระดับต่ำ ๆ

ข่อยใบใหญ่: ช่อดอกเพศผู้แบบช่อเชิงลด มีช่อเดียว (ภาพขวา: กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ - สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล)

เอกสารอ้างอิง

Berg, C.C., N. Pattharahirantricin and B. Chantarasuwan. (2011). Moraceae. In Flora of Thailand Vol. 10(4): 667-674.

Wu, Z., Z.K. Zhou and M.G. Gilbert. (2003). Moraceae. In Flora of China Vol. 5: 28-30.