สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เหลืองพิศมร
วันที่ 3 มกราคม 2561

Spathoglottis affinis de Vriese

Orchidaceae

กล้วยไม้ดิน ลำลูกกล้วยรูปไข่ แบน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 ซม. ใบพับจีบ มี 2-4 ใบ รูปใบหอกหรือรูปแถบ ยาว 10-42 ซม. โคนสอบเรียว ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกที่โคนลำลูกกล้วย ช่อตั้งขึ้น มีขนสั้นนุ่ม ก้านช่อยาว 15-60 ซม. แกนช่อยาว 5-20 ซม. มีได้ถึง 15 ดอก ใบประดับ 4-8 ใบ รูปใบหอก ยาว 0.5-3 ซม. ใบประดับที่มีดอกรูปไข่แกมรูปใบหอก ยาว 0.3-1 ซม. ดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยงคู่ล่างและปุ่มนูน โคนกลีบปาก (cali) มักมีปื้นสีแดง กลีบเลี้ยงรูปรี ยาว 1.5-2 ซม. ปลายแหลม กลีบดอกคล้ายกลีบเลี้ยง ขนาดเท่า ๆ กัน ปลายมน กลีบปากมี 3 พู พูกลางยาว 1-1.8 ซม. โคนเรียวเป็นก้านยาวเท่า ๆ แผ่นกลีบรูปพัด พูข้างรูปรี ยาว 0.5-1 ซม. โคนกลีบปากมีปุ่มนูนรูปกระบอง 2 ปุ่ม โคนเชื่อมติดกัน มีขนยาว เส้าเกสรเรียว ยาว 1-1.4 ซม. กลุ่มเรณู 8 กลุ่ม แยกเป็น 2 กลุ่มย่อย ก้านและรังไข่ยาว 1.4-3.3 ซม. ฝักแห้งแตก รูปรี ยาว 1.8-3 ซม.

พบที่พม่า ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู ชวา และบอร์เนียว ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามที่โล่ง ชายป่า ความสูง 1000-1200 เมตร

สกุล Spathoglottis Blume อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Epidendroideae เผ่า Collabieae มี ประมาณ 40 ชนิด พบในเอเชีย ออสเตรเลีย และหมู่เกาะแปซิฟิก ในไทยมี 7 ชนิด ส่วนมากมีสีเหลืองหรือสีครีม มีดอกสีชมพู 2 ชนิด คือ ชมพูพิศมร S. hardingiana C. S. P. Parish & Rchb. f. และว่านจุก S. plicata Blume และเป็นไม้ประดับหลากสายพันธุ์ ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “spath” กาบ และ “glotta” ลิ้น ตามลักษณะของกลีบปาก

ชื่อสามัญ  Similar Spathoglottis

ชื่ออื่น   ตาลเดี่ยว (ภาคเหนือ); หัวข้าวเหนียว (Prachin Buri); เหลืองพิศมร (ทั่วไป)

เหลืองพิศมร: ใบพับจีบ ช่อดอกแบบช่อกระจะ มี 1-3 ช่อ ดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยงคู่ล่างและปุ่มนูนโคนกลีบปาก มักมีปื้นสีแดง (ภาพซ้าย: ภูจองนายอย อุบลราชธานี - ปรีชา การะเกตุ); ว่านจุก: ดอกสีชมพู (ภาพขวา: ชุมพร - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Chen, X. and A. Bell. (2009). Orchidaceae (Spathoglottis). In Flora of China Vol. 25: 287.

Kurzweil, H. (2014). Orchidaceae (Spathoglottis). In Flora of Thailand Vol. 12(2): 621-631.

ตาลเดี่ยว
วันที่ 3 มกราคม 2561

Spathoglottis affinis de Vriese

Orchidaceae

ดูที่ เหลืองพิศมร

หัวข้าวเหนียว
วันที่ 3 มกราคม 2561

Spathoglottis affinis de Vriese

Orchidaceae

ดูที่ เหลืองพิศมร