สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

มะค่าลิง
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. var. maritima (Pierre) K. Larsen & S. S. Larsen

Fabaceae

ดูที่