สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   สยาขน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Shorea ochrophloia Strugnell ex Symington

Dipterocarpaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 40 ม. พูพอนขนาดใหญ่ ชันสีน้ำตาล มีขนสั้นนุ่มหนาแน่นตามกิ่งอ่อน หูใบ เส้นแขนงใบด้านล่าง ก้านใบ ช่อดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกด้านนอก และผล หูใบรูปไข่ ยาว 3-5 มม. ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 8-15 ซม. ปลายแหลมหรือแหลมยาว โคนมน กลม หรือเว้าตื้น เส้นแขนงใบข้างละ 15-20 เส้น ก้านใบยาว 1-1.5 ซม. ช่อดอกยาว 3-5 ซม. ตาดอกรูปกระสวย ก้านดอกยาวประมาณ 1 มม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาว 1.5-2 มม. ดอกสีเหลืองอ่อน โคนสีแดง กลีบรูปแถบ ปลายมน ยาว 1-1.5 ซม. เกสรเพศผู้จำนวนมาก เรียง 3 วง อับเรณูรูปขอบขนาน รยางค์มีขน 2-4 เส้น ฐานก้านเกสรเพศเมียรูปไข่ มีขนยาวหนาแน่น ผลรูปไข่ ยาว 0.8-1.1 ซม. ปีกยาว 3 ปีก ยาว 3.5-7 ซม. ปีกสั้น 2 ปีก ยาว 1-4 ซม. โคนปีกโอบหุ้มผลเกินกึ่งหนึ่ง ก้านผลยาว 1.5-2 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ พะยอม, สกุล)

พบที่คาบสมุทรมลายู สุมาตรา และภาคใต้ตอนล่างของไทยที่ยะลา นราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูงถึงประมาณ 350 เมตร

สยาขน: ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ตาดอกรูปกระสวย ดอกสีเหลืองอ่อน โคนสีแดง กลีบรูปแถบ โคนปีกโอบหุ้มผลเกินกึ่งหนึ่ง (ภาพ: ยะลา - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Ashton, P.S. (1982). Dipterocarpaceae. In Flora Malesiana Vol. 9: 447.