สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   พวงไข่มุก2
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Sambucus simpsonii Rehder

Adoxaceae

ไม้พุ่ม สูง 2-6 ม. ใบประกอบ 2 ชั้น ปลายคี่ เรียงตรงข้าม ยาวได้ถึง 25 ซม. ใบประกอบย่อยมีได้ถึง 8 คู่ ใบช่วงโคนส่วนมากมี 3 ใบย่อย ช่วงปลายมักมีใบเดียว ใบย่อยรูปขอบขนาน รูปใบหอก หรือรูปใบหอกกลับ ยาว 4-9 ซม. ใบกลางขนาดใหญ่กว่าใบข้างในใบประกอบย่อยที่มี 3 ใบ ขอบจักฟันเลื่อย แผ่นใบด้านล่างมีขนสั้นนุ่ม ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่นแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง แผ่กว้างได้กว่า 30 ซม. ก้านช่อยาวได้กว่า 10 ซม. ก้านดอกยาวได้ถึง 5 มม. กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ ยาวประมาณ 1 มม. เชื่อมติดกันที่โคน ดอกสีขาว มี 4-5 กลีบ เชื่อมติดกันที่โคน กลีบรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 5 มม. ปลายมน เกสรเพศผู้ส่วนมากมี 5 อัน อับเรณูหันออก รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ ส่วนมากมี 5 ช่อง ไร้ก้านเกสรเพศเมีย ยอดเกสรจัก 5 พู ผลคล้ายผลสดมี 4-6 เมล็ด

มีถิ่นกำเนิดทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา เป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อน มักเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าชื่อวิทยาศาสตร์คือ S. canadensis L.

สกุล Sambucus L. มีประมาณ 30 ชนิด ส่วนมากพบในแอฟริกา ในไทยมีพืชพื้นเมืองชนิดเดียว คือ สะพ้านก๊น S. javanica Reinw. ex Blume เป็นไม้พุ่มเตี้ย รังไข่มี 3 ช่อง คล้ายมี 3 เมล็ด ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก “sambuce” เครื่องดนตรีโบราณที่ทำจากไม้ชนิดนี้ โดยเอาไส้ออกทำเป็นเครื่องดนตรีคล้ายขลุ่ย

ชื่อสามัญ  American elder

ชื่ออื่น   พวงไข่มุก (กรุงเทพฯ); ระป่า (ปราจีนบุรี); อุน, อุนฝรั่ง (แพร่)

พวงไข่มุก: ใบประกอบสองชั้นปลายคี่ เรียงตรงข้าม ใบช่วงโคนส่วนมากมี 3 ใบย่อย ขอบจักฟันเลื่อย ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่นแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง (ภาพ: cultivated - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Fukuoka, N. (2015). Adoxaceae. In Flora of Thailand Vol. 13(1): 61-64.

ระป่า
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Sambucus simpsonii Rehder

Adoxaceae

ดูที่ พวงไข่มุก2

อุน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Sambucus simpsonii Rehder

Adoxaceae

ดูที่ พวงไข่มุก2

อุนฝรั่ง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Sambucus simpsonii Rehder

Adoxaceae

ดูที่ พวงไข่มุก2