สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   แคคำ
วันที่ 26 สิงหาคม 2559

Radermachera eberhardtii Dop

Bignoniaceae

ไม้ต้น สูง 7-15 ม. ใบประกอบชั้นเดียว ยาว 25-30 ซม. ใบย่อยมี 2-3 คู่ รูปรีหรือรูปไข่ ยาว 10-20 ซม. แผ่นใบด้านล่างมีต่อมกระจาย ก้านใบยาว 1-2 ซม. ใบปลายยาวได้ถึง 6 ซม. ช่อดอกออกตามปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 20 ซม. แยกแขนงสั้น ๆ หลอดกลีบเลี้ยง ยาว 6-8 มม. กลีบยาวประมาณ 2 มม. ดอกรูประฆังแคบ สีเหลือง หลอดกลีบดอกยาว 3-3.5 ซม. กลีบกลมหรือรูปไข่ ยาว 0.6-1 ซม. เกสรเพศผู้มีต่อมขนที่จุดติด ไม่ยื่นพ้นหลอดกลีบ จานฐานดอกรูปวงแหวน ผลรูปแถบ โค้งเล็กน้อย ตั้งขึ้นหรือห้อยลงเล็กน้อย ยาว 10-25 ซม. เมล็ดจำนวนมาก รูปแถบ ยาว 0.8-1.5 ซม. รวมปีก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กาซะลองคำ, สกุล)

พบที่จีนตอนใต้ เวียดนาม ในไทยพบทางภาคเหนือที่น่าน เชียงใหม่ ขึ้นตามไหล่เขาในป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ความสูง 300-950 เมตร

ชื่อพ้อง  Radermachera microcalyx C. Y. Wu & W. C. Yin

แคคำ: ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนงสั้น ๆ ดอกรูประฆังแคบสีเหลือง ผลแห้งแตก โค้งเล็กน้อย (ภาพดอก: สันกำแพง เชียงใหม่, ภาพผล: ดอยอ่างขาง เชียงใหม่; - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Srisanga, P., C. Trisonthi and T. Santisuk. (2003). Radermachera eberhardtii (Bignoniaceae), a new record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 31: 129-131.

Zhang, Z.Y. and T. Santisuk. (1998). Bignoniaceae (Radermachera microcalyx). In Flora of China Vol. 18: 218-219.